Oddział psychiatryczny 20A
sekretariat tel.58 524 76 39 dyżurka tel.58 524 76 30

Do zadań Oddziału należy w szczególności:
-prowadzenie obserwacji i postępowania diagnostycznego osób przyjętych na oddział zgodnie z
obowiązującymi kryteriami Klasyfikacji Międzynarodowej Chorób i Problemów Zdrowotnych;
-prowadzenie badań i diagnostyki psychologicznej pacjentów;
-udzielanie świadczeń leczniczych pacjentom według aktualnych osiągnięć wiedzy medycznej w
oparciu o farmakoterapię i sejsmoterapię;
-prowadzenie podstaw psychoedukacji oraz psychoterapii pacjentów i ich rodzin;
-prowadzenie obserwacji i diagnostyki pacjentów dla celów orzeczniczych;
-określenie i pomoc w wyborze ośrodka opieki ambulatoryjnej po wypisaniu z oddziału;
-udzielanie pomocy w załatwianiu formalności związanych ze sprawami socjalnymi.

W ramach realizacji swoich zadań, oddział psychiatryczny współpracuje ponadto z:
-rodzinami pacjentów,
-placówkami służby zdrowia - lecznictwa zamkniętego i ambulatoryjnego oraz pomocy
doraźnej,
-sądami i prokuratorami,
-instytucjami związanymi z pomocą społeczną,
-Rzecznikiem Praw Pacjenta,
-wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala.

Szczegółowy zakres działania oraz organizację poszczególnych oddziałów psychiatrycznych
określa Regulamin organizacyjny stacjonarnego oddziału psychiatrycznego.