CENNIK  BADAŃ LABORATORYJNYCH
CENNIK ODPŁATNYCH USŁUG

KOSZTY JEDNOSTKOWE JEDNEGO OSOBODNIA DLA OSÓB
NIE POSIADAJĄCYCH UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

BADANIA EEG

1. EEG (badanie podstawowe, w czuwaniu)  85,00 zł
2. EEG po deprywacji snu, o przedłużonym czasie  125,00 zł

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Odpłatność za udostępnienie dokumentacji medycznej zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 11.02.2019 w
  sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2018r
opłata za jedna stronę sporządzenia kserokopii   0.34 PLN;
wypisanie zaświadczenia o pobycie oplata wynosi 9.73 PLN

Przeliczenia ceny za stronę kserokopii wynika z ze zmian uwzględnionych w Ustawie z dnia 23 marca 2017r.
o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw Poz. 836
punkt zmiany art.28 ust.3 i 4 pkt b)