Oddział Psychiatri Sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczeniu
dyżurka tel.58 524 75 31

Oddział realizuje świadczenia psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia,
obejmujące diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, wobec których jest
wykonywany środek zabezpieczający, o którym mowa w art. 200 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
- Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.).

Do zadań Oddziału należy w szczególności:
-prowadzenie diagnostyki, postępowania leczniczego, pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego
i resocjalizacyjnego osób przyjętych na oddział na podstawie postanowienia sądu o internacji na
oddziale psychiatrii sądowej o podstawowym środku zabezpieczenia;
-prowadzenie badań i diagnostyki psychologicznej pacjentów, orzecznictwo
sądowo-psychiatryczne;
-udzielanie świadczeń leczniczych, pielęgnacyjno-rehabilitacyjnych pacjentom według aktualnych
osiągnięć wiedzy medycznej w oparciu o farmakoterapię, psychoterapię
i sejsmoterapię;
-prowadzenie psychoedukacji oraz psychoterapii pacjentów;
-określenie i pomoc w wyborze ośrodka opieki ambulatoryjnej po wypisaniu z oddziału;
-udzielanie pomocy w załatwianiu spraw socjalno-bytowych oraz związanych z sytuacją prawną.

Szczegółowy zakres działania określa Regulamin organizacyjny Oddziału psychiatrii sądowej
o podstawowym stopniu zabezpieczenia.