Oddział Dzienny Psychiatryczny
sekretariat tel.58 524 75 40

Zadaniem Oddziału Dziennego Psychiatrycznego jest leczenie i readaptacja osób z zaburzeniami
psychicznymi, w warunkach zapewniających utrzymanie stałych kontaktów chorego z jego
środowiskiem społecznym.
Zadania swoje Oddział Dzienny Psychiatryczny realizuje w ten sposób, że pacjenci przebywają w
Oddziale Dziennym określoną część doby, otrzymują w tym czasie opiekę lekarską i pielęgniarską
oraz świadczenia lecznicze wg określonego programu terapeutycznego i powracają na pozostałą
część doby do domu.

Zadania Oddziału Dziennego Psychiatrycznego obejmują:
-prowadzenie obserwacji i postępowania diagnostycznego u osób przyjętych do Oddziału
Dziennego.
-leczenie oraz readaptację osób z zaburzeniami psychicznymi z zachowaniem ich stałych kontaktów
ze środowiskiem rodzinnym i społecznym.
-współpracę z placówkami lecznictwa psychiatrycznego i ogólnego w dziedzinie opieki
psychiatrycznej nad ludnością z obszaru województwa pomorskiego.

Szczegółowy zakres działania oraz organizację Oddziału Dziennego Psychiatrycznego określa
Regulamin Oddziału Dziennego Psychiatrycznego.
Oddziałem zarządza Ordynator Oddziału lub Kierownik Oddziału.