Wykaz ofert

DYREKTOR  WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO IM. PROF. TADEUSZA BILIKIEWICZA W GDAŃSKU, UL. SREBRNIKI 17, 80-282 GDAŃSK,  o g ł a s z a

 

K O  N  K  U  R  S    N  A    S T A N O W  I  S  K  A   O R D Y N A T O R Ó W:

 1. ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO 19B,
 2. ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO 20 C,
 3. ODDZIAŁU PSYCHIATRII SĄDOWEJ O PODSTAWOWYM STOPNIU ZABEZPIECZENIA,
 4. ODDZIAŁU DZIENNEGO

Wymagane kwalifikacje zawodowe kandydatów :

o stanowiska mogą ubiegać się lekarze posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie psychiatrii oraz minimum 8 lat pracy w zawodzie (rozp. MZ z dnia 20.07.2011 r.- Dz. U. Nr 151, poz. 896).

 

Wymagane dokumenty:

zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012 r. (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 430) w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym, niebędącym przedsiębiorcą:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska: dyplom lekarza, prawo wykonywania zawodu (ORYGINAŁY);
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
 5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 6. kandydat zgłaszający się do konkursu składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Szpitala w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs na stanowisko ordynatora Oddziału (należy podać nazwę stanowiska objętego konkursem)”, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (do dnia 30.09.2021r). Na kopercie umieścić należy swoje imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu. Rozpatrzenie wniosków nastąpi w okresie 30 dni od upływu terminu wyznaczonego do ich  składania, w siedzibie Szpitala.

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, ekonomicznym i organizacyjnym Szpitala udzielane są na wcześniejszy pisemny wniosek, w siedzibie Szpitala.

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku zaprasza na kierunki kierunku studentów dietetyka do Działu Żywienia Szpitala. 

Nasz szpital posiada własną kuchnię i stosowanie dietetyków, którzy będą mieć wiedzę i doświadczenie w zakresie odżywiania zbiorowego – szpitalnego.

 

Kontakt:

Kierownik Działu Żywienia – tel. 58 52-47-575, e-mail: dzial-zywienia@wsp-bilikiewicz.pl

W związku z planowanym rozszerzeniem psychiatrycznej opieki
ambulatoryjnej dla dzieci i młodzieży Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof.
Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje lekarza specjalisty psychiatrii dzieci i
młodzieży. Warunki i forma zatrudnienia do uzgodnienia.
CV  należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl , - informacje można uzyskać w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15 (pon, wt, czw, pt 7.00-14.15).
Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Kontakt:
Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522.
email: kadry@wsp-bilikiewicz.pl

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje
pracowników do pracy w Poradni psychologiczno-psychoterapeutycznej:
 specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca
decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku za równoważny ze
zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, w dziedzinie
psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osoba prowadząca psychoterapię lub osoba
ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;
 terapeuta środowiskowy lub osoba posiadająca certyfikat potwierdzający nadanie
kwalifikacji „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” włączonej do
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, lub osoba w trakcie szkolenia z terapii
środowiskowej dzieci i młodzieży lub osoba z udokumentowanym
doświadczeniem pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą, (terapeuta
środowiskowy - osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie i ukończyła
szkolenie z zakresu terapii środowiskowej określone w zatwierdzonym przez ministra
właściwego do spraw zdrowia ramowym programie szkolenia z zakresu terapii
środowiskowej, lub osoba, która posiada wiedzę i umiejętności w zakresie terapii
środowiskowej osób z zaburzeniami psychicznymi potwierdzone zaświadczeniem
wydanym przez kierownika podmiotu leczniczego, w którym wykonuje
obowiązki na stanowisku terapeuty środowiskowego);
Forma zatrudnienia umowa zlecenie lub kontrakt.
CV należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl , - informacje można uzyskać
w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15 (pon, wt, czw, pt 7.00-
14.15).
Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Kontakt:
Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522.
email: kadry@wsp-bilikiewicz.pl

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
poszukuje pracowników na stanowisko opiekunów medycznych, na umowę o
pracę, na 3 miesięczny okres próbny.
Wymagania:
 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun
medyczny,
 doświadczenie na w/w stanowisku będzie dodatkowym atutem.
Zakres obowiązków:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego pacjentom
2. Pomaganie pacjentom w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych
3. Rozpoznanie problemów opiekuńczych pacjenta
4. Wykonywanie opiekuńczych czynności na rzecz pacjenta
5. Asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów
pielęgnacyjnych
6. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia
7. Pomoc w utrzymywaniu w czystości najbliższego otoczenia pacjenta
8. Udział w procesie pielęgnowania.

CV należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl , - informacje można uzyskać
w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15 (pon, wt, czw, pt 7.00-
14.15).
Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Kontakt:
Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522.
email: kadry@wsp-bilikiewicz.pl

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje  pracowników – terapeutów środowiskowych, do pracy w Poradni psychologiczno-psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży:

 • terapeuta środowiskowy lub osoba posiadająca certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, lub osoba w trakcie szkolenia z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży lub osoba z udokumentowanym doświadczeniem pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą, (terapeuta środowiskowy - osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie i ukończyła szkolenie z zakresu terapii środowiskowej określone w zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia ramowym programie szkolenia z zakresu terapii środowiskowej, lub osoba, która posiada wiedzę i umiejętności w zakresie terapii środowiskowej osób z zaburzeniami psychicznymi potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez kierownika podmiotu leczniczego, w którym wykonuje obowiązki na stanowisku terapeuty środowiskowego);

Forma zatrudnienia umowa zlecenie lub kontrakt.

Termin nadsyłania zgłoszeń – do 20.09.2021 r.

CV wraz dokumentem potwierdzającym kwalifikacje terapeuty środowiskowego należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl, - informacje można uzyskać w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15 (pon, wt, czw, pt 7.00-14.15).

 

Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522.

email: kadry@wsp-bilikiewicz.pl

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje
psychologa do pracy w Oddziale Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Stopniu
Zabezpieczenia, preferowane osoby z certyfikatem psychoterapeuty lub osoby ubiegające
się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty posiadające zaświadczenie o ukończeniu 2 lat
kształcenia wydane przez jednostkę szkoleniową; zatrudnienie od 1 października 2021.
Posiadanie doświadczenia w pisaniu opinii sądowych będzie dodatkowym atutem.
Termin nadsyłania zgłoszeń – do 20.09.2021 r.
CV wraz listem motywacyjnym oraz ewentualnie dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje
psychoterapeuty należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl , - informacje
można uzyskać w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15 (pon, wt,
czw, pt 7.00-14.15).
Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Kontakt:
Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522.
email: kadry@wsp-bilikiewicz.pl

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje  pracownika na stanowisko terapeuty zajęciowego, na umowę o pracę, na zastępstwo.

Wymagania: dyplom terapeuty zajęciowego, preferowane osoby z doświadczeniem min. rok.

Zakres obowiązków:

 1. Udział w określaniu programów rehabilitacyjnych realizowanych w oddziale
 2. Realizacja zajęć z wykorzystaniem różnych form terapii zajęciowej, treningów umiejętności społecznych w oddziałach, na terenie  oraz poza terenem Szpitala
 3. Zapewnienie dostępności potrzebnych środków i materiałów wymaganych do realizacji zadań
 4. Współpraca z zespołem pracującym na oddziale
 5. Przestrzeganie Karty Praw Pacjenta

 

Termin nadsyłania zgłoszeń – do 24.09.2021 r.

CV wraz dokumentem potwierdzającym kwalifikacje terapeuty zajęciowego należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl, - informacje można uzyskać w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15 (pon, wt, czw, pt 7.00-14.15).

 

Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522.

email: kadry@wsp-bilikiewicz.pl 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, zatrudni  pracownika  na stanowisku   Rzecznika Prasowego    w wymiarze  1/2 etatu.

Wymagania:

 • preferowane wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk humanistycznych (np. filologia polska, dziennikarstwo) bądź marketing
 • duża swoboda w wystąpieniach publicznych, również w zakresie PR-u kryzysowego
 • doskonałe posługiwanie się polszczyzną
 • mile widziana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • umiejętność tworzenia i realizacji krótko- i długoterminowych planów współpracy i relacji z mediami
 • doświadczenie w pisaniu i redagowaniu informacji prasowych
 • doświadczenie we współpracy z mediami, minimum 2 lata
 • doświadczenie w prowadzeniu mediów społecznościowych i zarządzaniu stroną internetową
 • umiejętność przygotowywania prostych materiałów graficznych wykorzystywanych w mediach społecznościowych oraz na www
 • dobra znajomość narzędzi PR i umiejętność wykorzystywania ich w praktyce
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne oraz swoboda wypowiedzi
 • wysoka kultura osobista
 • otwartość i innowacyjność w podejściu do realizowanych zadań
 • umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • doskonała organizacja pracy
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • znajomość ustawy Prawo prasowe

Charakterystyka pracy:

 1. budowanie i utrzymywanie stałych relacji z przedstawicielami mediów,
 2. udział w wystąpieniach publicznych, audycjach radiowych i programach telewizyjnych
 3. organizacja i prowadzenie konferencji prasowych, briefingów oraz spotkań z mediami,
  a także wydarzeń okolicznościowych Szpitala zarówno pod względem logistycznym, jak i merytorycznym
 4. prowadzenie monitoringu mediów oraz natychmiastowe reagowanie na zaistniałe wydarzenia medialne oraz bezpośrednie zapytania od mediów
 5. przygotowywanie materiałów (m.in. informacji prasowych, artykułów na stronę internetową Szpitala, postów na facebooka) do rozpowszechnienia w środkach masowego przekazu, w tym mediach społecznościowych
 6. redagowanie materiałów przekazywanych mediom, inicjowanie kontaktów oraz odpowiadanie na zapotrzebowanie zgłaszane przez dziennikarzy
 7. aktualizowanie strony internetowej oraz fanpage'a Szpitala na portalach społecznościowych
 8. obsługa CRM strony internetowej szpitala
 9. dokumentowanie fotograficzne istotnych wydarzeń Szpitala
 10. opracowywanie i realizacja strategii komunikacji informacyjnej oraz promocyjnej placówki 
 11. współpraca ze sponsorami i środowiskiem branżowym zarówno wewnątrz jednostki, jak i poza nią
 12. obsługa BIPu Szpitala

 

Termin nadsyłania zgłoszeń – do 29.08.2020 r.

CV wraz z podpisanym drukiem obowiązku informacyjnego - rekrutacja (do pobrania na stronie Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl, w zakładce szpital, do pobrania) należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl, - informacje można uzyskać w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15 (pon, wt, czw, pt 7.00-14.15).

 

Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522.

email: kadry@wsp-bilikiewicz.pl