Wykaz ofert

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku

poszukuje pracownika na stanowisko terapeuty zajęciowego, na umowę o pracę.


Wymagania: zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o świadczeniach gwarantowanych
w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. 2019.1285):
osoba prowadząca terapię zajęciową – to osoba, która:
1. rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie terapii zajęciowej
obejmujące co najmniej 2000 godzin kształcenia w grupie treści podstawowych i
kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii technik terapeutycznych i
uzyskała co najmniej tytuł licencjata lub
2. ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa
obejmujące co najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści
podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii technik
terapeutycznych, i uzyskała tytuł licencjata, lub
3. ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły
publicznej i uzyskała tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego lub dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego, lub
4. ukończyła przed dniem wejścia w życie rozporządzenia szkołę policealną publiczną
lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy w
zawodzie instruktor terapii zajęciowej, lub
5. ukończyła przed dniem 1 października 2011 r. studia wyższe w specjalności terapia
zajęciowa obejmujące co najmniej 1665 godzin kształcenia przygotowującego do
wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego i uzyskała tytuł licencjata, lub
6. ma inne wykształcenie, jeżeli uzyskała pozytywną opinię kierownika ośrodka
prowadzącego terapię zajęciową dla chorych psychicznie, po co najmniej rocznej
praktyce w zakresie terapii zajęciowej w ośrodku prowadzącym terapię zajęciową dla
chorych psychicznie;


Preferowane osoby z doświadczeniem min. rok.


Zakres obowiązków:
1. Udział w określaniu programów rehabilitacyjnych realizowanych w oddziale
2. Realizacja zajęć z wykorzystaniem różnych form terapii zajęciowej, treningów
umiejętności społecznych w oddziałach, na terenie oraz poza terenem Szpitala
3. Zapewnienie dostępności potrzebnych środków i materiałów wymaganych do
realizacji zadań
4. Współpraca z zespołem pracującym na oddziale
5. Przestrzeganie Karty Praw Pacjenta


Termin nadsyłania zgłoszeń – do 23.09.2022 r.
CV wraz dokumentem potwierdzającym kwalifikacje terapeuty zajęciowego należy składać
na adres mailowy: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl , - informacje można uzyskać w Dziale Służb
Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15 (pon, wt, czw, pt 7.00-14.15).
Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.


Kontakt:
Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522.
email: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl

W związku z planowanym rozszerzeniem psychiatrycznej opieki
ambulatoryjnej dla dzieci i młodzieży Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof.
Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje lekarza specjalisty psychiatrii dzieci i
młodzieży. Warunki i forma zatrudnienia do uzgodnienia.
CV  należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl , - informacje można uzyskać w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15 (pon, wt, czw, pt 7.00-14.15).
Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Kontakt:
Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522.
email: kadry@wsp-bilikiewicz.pl

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje
pracowników do pracy w Poradni psychologiczno-psychoterapeutycznej:
 specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca
decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku za równoważny ze
zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, w dziedzinie
psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osoba prowadząca psychoterapię lub osoba
ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;
 terapeuta środowiskowy lub osoba posiadająca certyfikat potwierdzający nadanie
kwalifikacji „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” włączonej do
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, lub osoba w trakcie szkolenia z terapii
środowiskowej dzieci i młodzieży lub osoba z udokumentowanym
doświadczeniem pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą, (terapeuta
środowiskowy - osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie i ukończyła
szkolenie z zakresu terapii środowiskowej określone w zatwierdzonym przez ministra
właściwego do spraw zdrowia ramowym programie szkolenia z zakresu terapii
środowiskowej, lub osoba, która posiada wiedzę i umiejętności w zakresie terapii
środowiskowej osób z zaburzeniami psychicznymi potwierdzone zaświadczeniem
wydanym przez kierownika podmiotu leczniczego, w którym wykonuje
obowiązki na stanowisku terapeuty środowiskowego);
Forma zatrudnienia umowa zlecenie lub kontrakt.
CV należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl , - informacje można uzyskać
w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15 (pon, wt, czw, pt 7.00-
14.15).
Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Kontakt:
Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522.
email: kadry@wsp-bilikiewicz.pl

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
poszukuje pracowników na stanowisko opiekunów medycznych, na umowę o
pracę, na 3 miesięczny okres próbny.
Wymagania:
 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun
medyczny,
 doświadczenie na w/w stanowisku będzie dodatkowym atutem.
Zakres obowiązków:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego pacjentom
2. Pomaganie pacjentom w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych
3. Rozpoznanie problemów opiekuńczych pacjenta
4. Wykonywanie opiekuńczych czynności na rzecz pacjenta
5. Asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów
pielęgnacyjnych
6. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia
7. Pomoc w utrzymywaniu w czystości najbliższego otoczenia pacjenta
8. Udział w procesie pielęgnowania.

CV należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl , - informacje można uzyskać
w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15 (pon, wt, czw, pt 7.00-
14.15).
Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Kontakt:
Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522.
email: kadry@wsp-bilikiewicz.pl

W związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje  pracowników do pracy z dziećmi i młodzieżą:

 • osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty - osobę, która spełnia łącznie następujące warunki:
 1. posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii albo spełnia warunki określone w 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026),
 2. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii humanistyczno-doświadczeniowej lub integracyjnej, lub poznawczo-behawioralnej, lub psychoanalitycznej, lub psychodynamicznej, lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia,
 3. posiada zaświadczenie poświadczające odbycie szkolenia wymienionego w lit. b, zakończonego egzaminem przeprowadzonym przez komisję zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego, w skład której nie wchodzą przedstawiciele podmiotu kształcącego, w szczególności powołaną przez stowarzyszenia wydające certyfikaty psychoterapeuty, zwane dalej "certyfikatem psychoterapeuty";

 

 • osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty - osobę, która spełnia łącznie następujące warunki:
 1. posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii albo spełnia warunki określone w 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów,
 2. posiada status osoby uczestniczącej co najmniej dwa lata w podyplomowym szkoleniu w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzonym metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii humanistyczno-doświadczeniowej lub integracyjnej, lub poznawczo-behawioralnej, lub psychoanalitycznej, lub psychodynamicznej, lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia,
 3. posiada zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący kształcenie oraz pracująca pod nadzorem osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty;

 

 • osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży - osobę, która ukończyła co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie psychoterapia dzieci i młodzieży;

 

 • specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży,

 

Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

CV należy składać na adres mailowy: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl, - informacje można uzyskać w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15 (pon, wt, czw, pt 7.00-14.15).

 

Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522.

email:  rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsk poszukuje 2 pracowników na stanowisko pomoc kuchenna. Praca od ZARAZ.

 

Wymagania:

- sprawność fizyczna

- umiejętność pracy w szybkim tempie

- dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań

- zachowanie wysokiego poziomu higieny w miejscu pracy

- umiejętność pracy w zespole

 

Zakres obowiązków: Obieranie i rozdrabnianie warzyw, mycie, sprzątanie i dezynfekcja urządzeń, pomieszczeń i wyposażenia kuchni, pomoc kucharce przy pobieraniu i transporcie artykułów spożywczych z magazynu, bieżące usuwanie odpadków konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych z pomieszczeń kuchni, wydawanie obiadów w stołówce pracowniczej, przygotowywanie i wydawanie kolacji.

Praca zmianowa wg grafiku ułożonego z miesięcznym wyprzedzeniem. Jeden weekend w miesiącu przypada wolny

 

CV należy składać na adres mailowy: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl.

Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522 (pon, wt, czw, pt 7.00-14.15; śr 7.00-10.00)

email: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsk poszukuje pracownika na stanowisko  kucharz – umowa o pracę na miesięczny okres próbny. Zatrudnienie od zaraz.

Wymagania:

 • sprawność fizyczna
 • umiejętność pracy w szybkim tempie
 • dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • zachowanie wysokiego poziomu higieny w miejscu pracy
 • umiejętność pracy w zespole

Zakres obowiązków: organizowanie i  nadzór nad pracą podległych pracowników

(pomoce kuchenne), odpowiedzialność za wydawanie produktów z magazynu w weekendy pracujące, nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku naczyń i sprzętu  kuchennego oraz nad stanem sanitarnym pomieszczeń kuchni, nadzór nad pobieraniem prób pokarmowych, odpowiednie ich oznaczenie oraz  przechowywanie zgodnie z wymogami HACCP, codzienne sprawdzanie temperatury w urządzeniach chłodniczych.

 

Praca wg grafiku ułożonego z miesięcznym wyprzedzeniem, również w weekendy. Przysługuje jeden weekend w miesiącu wolny.

 

CV należy składać na adres mailowy: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl, - informacje można uzyskać w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15 (pon, wt, czw, pt 7.00-14.15).

 

Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522.

email: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
zaprasza na praktyki studentów kierunku dietetyka do Działu Żywienia Szpitala.
Nasz Szpital posiada własną kuchnię i zatrudnia dietetyków, którzy służyć będą wiedzą i
doświadczeniem w zakresie żywienia zbiorowego – szpitalnego.

 Kontakt:

Kierownik Działu Żywienia – tel. 58 52-47-575, e-mail: dzial-zywienia@wsp-bilikiewicz.pl