DYREKTOR  WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO IM. PROF. TADEUSZA BILIKIEWICZA W GDAŃSKU, UL. SREBRNIKI 17, 80-282 GDAŃSK,  o g ł a s z a

 K  O  N  K  U  R  S    N  A    S T A N O W  I  S  K  A   PIELĘGNIAREK ODDZIAŁOWYCH:

-       ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO  20 B,

-       ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO  20 C,

-       IZBY PRZYJĘĆ.

 Od kandydatów wymagane jest:

-       tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo, i rok stażu pracy w szpitalu lub,

-       licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa albo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, albo organizacji i zarządzania oraz 3 lata stażu pracy w szpitalu.

  Wymagane dokumenty:

(zgodnie z § 12 Rozporządzenia Dz.U. 2018.393)

1.     podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2.     prawo wykonywania zawodu,

3.     dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do zajmowania stanowiska pielęgniarki oddziałowej,

4.     opisany przebieg pracy zawodowej,

5.     inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

6.     oświadczenie kandydata o braku pracownie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

7.     podpisana „Klauzula obowiązku informacyjnego – rekrutacja”, zgodnie ze wzorem zamieszczony na stronie internetowej szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl w zakładce „do pobrania”.

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Szpitala w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs na stanowisko –   pielęgniarka oddziałowa …”, w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego tj. do dnia 08.08.2018 r.

Na kopercie umieścić należy swoje imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu. Rozpatrzenie wniosków nastąpi w okresie 30 dni od upływu terminu wyznaczonego do ich  składania.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, ekonomicznym i organizacyjnym Szpitala udzielane są na wcześniejszy pisemny wniosek w siedzibie Szpitala.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje pracowników na stanowisko opiekunów medycznych, od dnia 16.07.2018 r., na umowę o pracę, na 3 miesięczny okres próbny.

Wymagania:

-       dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny,

-       doświadczenie na w/w stanowisku będzie dodatkowym atutem.

 

Zakres obowiązków:

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego pacjentom
  2. Pomaganie pacjentom w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych
  3. Rozpoznanie problemów opiekuńczych pacjenta
  4. Wykonywanie opiekuńczych czynności na rzecz pacjenta 
  5. Asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
  6. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia
  7. Pomoc w utrzymywaniu w czystości najbliższego otoczenia pacjenta
  8. Udział w procesie pielęgnowania.,

 

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 oferty należy składać: email: kadry@wsp-bilikiewicz.pl ,

pocztą lub osobiście w Dziale Służb Pracowniczych,
w siedzibie Szpitala, bud. 17, pok. 15.

 

Kandydaci zobowiązani są do dołączenia pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji: : 

druk do pobrania z www.wsp-bilikiewicz.pl zakładka DO POBRANIA- klauzula obowiązku informacyjnego-rekrutacja.

Oferty bez dołączonej zgody nie będą rozpatrywane.

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku zatrudni LEKARZA, ze specjalizacją z psychiatrii. Forma zatrudnienia – umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna – do uzgodnienia.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. (058) 52-47-521 lub 522

 email: kadry@wsp-bilikiewicz.pl

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku

zatrudni pracownika w Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży 21B i 21A,

na stanowisku LEKARZA STARSZEGO ASYSTENTA, ze specjalizacją z psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. (058) 52-47-521 lub 522

 email: kadry@wsp-bilikiewicz.pl