Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza
w Gdańsku poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
Głównego Księgowego

 

I. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem głównego księgowego 

Wymagania niezbędne: 

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, osoba ubiegająca się o konkursowe stanowisko musi spełniać poniższe wymogi:

1)     ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2)     ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)     nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4)     posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5)     spełnia jeden z poniższych warunków: a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, b) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, c) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami z dnia 20 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 151, poz. 896), osoba ubiegająca się o stanowisko musi spełniać poniższe wymogi: Wykształcenie wyższe i 5 – letnie doświadczenie zawodowe w służbach finansowo - księgowych, w tym 3 lata na stanowisku kierownika działu księgowości.

 

Ponadto osoba ubiegająca się o stanowisko musi spełniać poniższe wymogi:

1) znajomość ustawy o rachunkowości,

2) znajomość ustawy o finansach publicznych,

3) znajomość ustawy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

4) znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

5) znajomość ustawy o działalności leczniczej,

6) znajomość ustaw regulujących kwestie podatkowe, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy,

7) biegła obsługa komputera, w tym znajomość programów księgowo-płacowych 

8) umiejętność interpretowania przepisów, 

9) mile widziana znajomość rozliczania projektów unijnych,

10) nieposzlakowana opinia, 

11) umiejętność pracy w zespole, 

12) dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność. 

 

 

II. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku głównego księgowego 

1. Do podstawowych zadań Głównego Księgowego w szczególności należy:

Czynności księgowe wykonywane w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości: prowadzenie - na podstawie dowodów księgowych - ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym:

 

1) uzgadnianie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów z danymi księgowymi, 2) przeprowadzanie oraz dokumentowanie wyceny bilansowej aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, 3) sporządzanie sprawozdań finansowych i innych informacji finansowych, 4) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji wymaganej przez obowiązujące jednostkę prawo bilansowe, 5) wykonywanie analizy finansowej w zakresie wynikającym z funkcji informacyjnej systemu rachunkowości jednostki, 6) współpraca z biegłym rewidentem badającym sprawozdania finansowe jednostki, 7) nadzoruje prace związane z wewnętrznym systemem raportowania i innymi działaniami z zakresu rachunkowości zarządczej, 8) doradza kierownictwu w zakresie wyboru źródeł finansowania i lokowania kapitału oraz optymalizowania przepływów pieniężnych.

 

Czynności wspomagające zarządzanie polegające na wykorzystaniu w ramach przyjętego w jednostce systemu zarządzania informacji tworzonych zarówno w systemie rachunkowości jednostki jak i uzyskiwanych z innych źródeł:

 

1) podejmowanie działań związanych z wdrażaniem strategii jednostki, 2) sporządzanie jej planów operacyjnych i doradztwo w zakresie ich realizacji, 3) controlling prowadzonych operacji gospodarczych i związanych z nimi kosztów, 4) wieloaspektową ocenę dokonań jednostki, 5) projektowanie, wdrażanie i obsługa systemów informacyjnych rachunkowości w jednostce, 6) działania i analizy mające na celu synchronizację działalności operacyjnej ze strategią jednostki, które służą wspomaganiu podejmowania decyzji gospodarczych przez kadrę menedżerską jednostki, 7) prace związane z wewnętrznym systemem raportowania i innymi działaniami z zakresu rachunkowości zarządczej.

 

Rozliczenia podatkowe i inne rozliczenia publicznoprawne polegające na dokumentowaniu sposobu wypełniania przez jednostkę obowiązków podatkowych i innych obowiązków o charakterze publicznoprawnym.

 

Rozliczenia te obejmują w szczególności: 

 

1)   gromadzenie informacji oraz prowadzenie ewidencji niezbędnych do dokonania rozliczeń podatkowych i rozliczenia innych tytułów publicznoprawnych, 2) wypełnianie dokumentów związanych z podatkami i innymi tytułami publiczno - prawnymi, 3) wyjaśnianie problemów podatkowych i innych publicznoprawnych.

 

 

III. Wymagane dokumenty: 

1) List motywacyjny, CV. 

2) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. 

3) Kserokopie świadectw pracy.  

4) Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych. - załącznik nr 2

5) Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne a także zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi zgodnie z art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. - załącznik nr 1 

6) Oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – załącznik nr 3

Kandydaci mogą także składać inne dokumenty, w szczególności potwierdzające ich kwalifikacje i umiejętności.

 

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

 

1. Wymiar czasu pracy – 1 etat 

2. Miejsce pracy – Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku

3. Rodzaj pracy – praca biurowa przy komputerze, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności. 

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 31.07.2020 r. opatrzonej dopiskiem „Stanowisko Głównego Księgowego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku” w Dziale Służb Pracowniczych Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku ul. Srebrniki 17 80-282 Gdańsk bud. 17 pok. 15 w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 7.00-14.35, środa 7.00-10.00 lub przesyłać pocztą. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu a nie data nadania, oferty złożone po terminie odesłane zostaną do nadawcy. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Szpital zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi kandydatami.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 52-47-522 w dniach poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 7.00-14.35, środa 7.00-10.00.

 

załaczniki do ogłoszenia

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

DYREKTOR  WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO IM. PROF. TADEUSZA BILIKIEWICZA W GDAŃSKU, UL. SREBRNIKI 17, 80-282 GDAŃSK, 

o g ł a s z a

 

KONKURS NA STANOWISKO  PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ

ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO  20 A

 

Od kandydatów wymagane jest:

-      tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo, i rok stażu pracy w szpitalu lub,

-      licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa albo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, albo organizacji i zarządzania oraz 3 lata stażu pracy w szpitalu lub,

 

Wymagane dokumenty:

(zgodnie z § 12 Rozporządzenia Dz.U. 2018.393)

1.    podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2.    prawo wykonywania zawodu,

3.    dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do zajmowania stanowiska pielęgniarki oddziałowej,

4.    opisany przebieg pracy zawodowej,

5.    inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

6.    oświadczenie kandydata o braku pracownie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

7.    podpisana „Klauzula obowiązku informacyjnego – rekrutacja”, zgodnie ze wzorem zamieszczony na stronie internetowej szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl w zakładce „do pobrania”.

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Szpitala w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs na stanowisko –   pielęgniarka oddziałowa Oddziału Psychiatrycznego 20A”, w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego tj. do dnia 20.06.2020 r.

Na kopercie umieścić należy swoje imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu. Rozpatrzenie wniosków nastąpi w okresie 30 dni od upływu terminu wyznaczonego do ich  składania.

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, ekonomicznym i organizacyjnym Szpitala udzielane są na wcześniejszy pisemny wniosek w siedzibie Szpitala.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje pracownika na stanowisko pielęgniarki epidemiologicznej, na umowę o pracę - na pełen etat.

 

Wymagania:

-      wykształcenie pielęgniarskie średnie lub wyższe

-      specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa epidemiologicznego,

-      mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

 

CV wraz z podpisanym drukiem obowiązku informacyjnego-rekrutacja (do pobrania na stronie Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl, w zakładce do pobrania) należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl,

Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522.

email: kadry@wsp-bilikiewicz.pl

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku PILNIE zatrudni LEKARZY ze specjalizacją z psychiatrii dzieci i młodzieży, lub specjalizacją z psychiatrii w Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży 21B i 21A.

 

Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

 

CV wraz z podpisanym drukiem obowiązku informacyjnego-rekrutacja (do pobrania na stronie Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl, w zakładce do pobrania) należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl, bądź osobiście w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. (058) 52-47-521 lub 522

email: kadry@wsp-bilikiewicz.pl

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku pilnie zatrudni:

1.     lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii drugiego stopnia do pracy w oddziałach Szpitala (oddziały ogólnopsychiatryczne), w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

2.     lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii drugiego stopnia do pełnienia dyżurów medycznych w Szpitalnej Izbie Przyjęć.

 

Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Oferujemy zatrudnienie z doświadczonym zespołem terapeutycznym, doświadczonym zespołem pielęgniarskim oraz ratownikami medycznymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe.

Szpital oferuje dopłatę do zakwaterowania osobom spoza terenu Trójmiasta.

CV wraz z podpisanym drukiem obowiązku informacyjnego-rekrutacja (do pobrania na stronie Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl, w zakładce do pobrania) należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl, bądź osobiście w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala ul. Srebrniki 17 w Gdańsku, bud. 17 pok. 15.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku zatrudni pielęgniarki w oddziałach psychiatrycznych, praca w systemie dyżurowym. Oferujemy możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez płatne urlopy szkoleniowe oraz pracę z doświadczonym zespołem terapeutycznym, przy wsparciu ratowników medycznych. Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Szpital nie oferuje miejsc hotelowych.

CV wraz z podpisanym drukiem obowiązku informacyjnego-rekrutacja (do pobrania na stronie Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl, w zakładce do pobrania) należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl, bądź osobiście w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15.

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje pracowników na stanowisko opiekunów medycznych. na umowę o pracę, na 3 miesięczny okres próbny.

Wymagania:

-      dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny,

-      doświadczenie na w/w stanowisku będzie dodatkowym atutem.

 

Zakres obowiązków:

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego pacjentom
  2. Pomaganie pacjentom w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych
  3. Rozpoznanie problemów opiekuńczych pacjenta
  4. Wykonywanie opiekuńczych czynności na rzecz pacjenta 
  5. Asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
  6. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia
  7. Pomoc w utrzymywaniu w czystości najbliższego otoczenia pacjenta
  8. Udział w procesie pielęgnowania.

 

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 oferty należy składać: email: kadry@wsp-bilikiewicz.pl , pocztą lub osobiście w Dziale Służb Pracowniczych,
w siedzibie Szpitala, bud. 17, pok. 15.

 

Kandydaci zobowiązani są do dołączenia pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji – DRUK DO POBRANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ SZPITALA: www.wsp-bilikiewicz.pl zakładka „DO POBRANIA”-klauzula obowiązku informacyjnego-rekrutacja.

Oferty bez dołączonej zgody nie będą rozpatrywane.