Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje pracownika na stanowisko zastępcy kierownika Działu Statystyki i Dokumentacji Medycznej, od dnia 01.06.2018 r., na umowę o pracę, na 3 miesięczny okres próbny.

Wymagania:

-       znajomość programów rozliczeniowych z NFZ,

-       znajomość Portalu Świadczeniodawcy NFZ,

-       znajomość przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

-       znajomość przepisów o udostępnianiu dokumentacji medycznej.

Zakres obowiązków:

-       nadzór nad archiwum podręcznym oraz ogólnym Działu Statystyki
i Dokumentacji Medycznej.

-       udział w rozliczaniu świadczeń udzielonych pacjentom Szpitala.

-       udostępnianie uprawnionym podmiotom informacji o pacjentach Szpitala zgodnie z przepisami i procedurami wewnętrznymi.

-       weryfikacja statusu ubezpieczenia pacjentów Szpitala.

-       zastępstwo Kierownika Działu w czasie nieobecności, w tym zapewnienie ciągłości i terminowości rozliczeń z płatnikiem, udzielonych przez Szpital świadczeń medycznych.

-       ewidencjonowanie do programu zakodowanych kart MZSzp11

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 oferty należy składać: email: kadry@wsp-bilikiewicz.pl , pocztą lub osobiście w Dziale Służb Pracowniczych,
w siedzibie Szpitala, bud. 17, pok. 15.

 

Kandydaci zobowiązani są do dołączenia pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji:

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych dla procesu rekrutacji na stanowisko zastępcy kierownika Działu Statystyki i Dokumentacji Medycznej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 922).

 ……………………….

podpis”

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

K.Adm 1 .2018 - konkurs ofert - calodobowa opieka pielegniarska w oddzialach Szpitala.htm

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
poszukuje specjalisty terapii uzależnień, na umowę o pracę na zastępstwo, na
pełen etat, od dnia 01.02.2018 r., oraz dodatkowo specjalisty terapii uzależnień w wymiarze 12 godzin tygodniowo, możliwa również współpraca w ramach umowy cywilnoprawnej, wymagania – posiadanie certyfikatu specjalisty terapii uzależnień.


Dział Służb Pracowniczych tel. (058) 52-47- 521 lub 522


email: kadry@wsp-bilikiewicz.pl


Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku zatrudni LEKARZA, ze specjalizacją z psychiatrii. Forma zatrudnienia – umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna – do uzgodnienia.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. (058) 52-47-521 lub 522

 email: kadry@wsp-bilikiewicz.pl

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku

zatrudni pracownika w Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży 21B i 21A,

na stanowisku LEKARZA STARSZEGO ASYSTENTA, ze specjalizacją z psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. (058) 52-47-521 lub 522

 email: kadry@wsp-bilikiewicz.pl