Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje  pracownika, na pełen etat od 01.09.2019 r. do Działu Statystyki i Dokumentacji Medycznej - na stanowisko statystyk medyczny. Zatrudnienie na umowę o pracę, na zastępstwo.

Wymagania: wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe,  mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

CV wraz z podpisanym drukiem obowiązku informacyjnego-rekrutacja (do pobrania na stronie Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl, w zakładce do pobrania) należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl, bądź osobiście w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

DYREKTOR  WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO IM. PROF. TADEUSZA BILIKIEWICZA W GDAŃSKU, UL. SREBRNIKI 17, 80-282 GDAŃSK,  o g ł a s z a

 

KONKURS NA STANOWISKO  PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ

ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO  20 A

 

Od kandydatów wymagane jest:

-        tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo, i rok stażu pracy w szpitalu lub,

-        licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa albo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, albo organizacji i zarządzania oraz 3 lata stażu pracy w szpitalu lub,

-        średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny oraz 7 lat pracy w szpitalu.

 

Wymagane dokumenty:

(zgodnie z § 12 Rozporządzenia Dz.U. 2018.393)

1.    podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2.    prawo wykonywania zawodu,

3.    dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do zajmowania stanowiska pielęgniarki oddziałowej,

4.    opisany przebieg pracy zawodowej,

5.    inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

6.    oświadczenie kandydata o braku pracownie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

7.    podpisana „Klauzula obowiązku informacyjnego – rekrutacja”, zgodnie ze wzorem zamieszczony na stronie internetowej szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl w zakładce „do pobrania”.

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Szpitala w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs na stanowisko –   pielęgniarka oddziałowa Oddziału Psychiatrycznego 20A”, w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, tj. do dnia 14.08.2019 r.

Na kopercie umieścić należy swoje imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu. Rozpatrzenie wniosków nastąpi w okresie 30 dni od upływu terminu wyznaczonego do ich  składania.

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, ekonomicznym i organizacyjnym Szpitala udzielane są na wcześniejszy pisemny wniosek w siedzibie Szpitala.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku poszukuje pracownika na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa. Zatrudnienie od 01.11.2019 r.

 

Wymagania:

 1. Dyplom Lekarza Medycyny
 2. Tytuł specjalisty psychiatry
 3. Aktualne Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza,
 4. Preferowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

 

Zadania:

Nadzór nad opieką lekarską i psychologiczną w Szpitalu, w tym koordynacja pracy podległego personelu, nadzór merytoryczny nad działalnością profilaktyczną, leczniczą  i rehabilitacyjną Szpitala.

 

Zakres obowiązków:

 1. Czuwanie nad racjonalnym wykorzystaniem łóżek szpitalnych, urządzeń i wyposażenia,
 2. Dokonywanie okresowych wizytacji wszystkich komórek Szpitala,
 3. Systematyczne kontrolowanie dokumentacji medycznej,
 4. Organizowanie badań i obserwacji dla potrzeb prokuratur, sądów, policji i innych uprawnionych instytucji,
 5. Planowanie obsady lekarskiej w trybie dyżurów medycznych,
 6. Podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia  i wypisu pacjenta w przypadkach wątpliwych,
 7. Zapewnienie na wniosek ordynatora pomocy konsultacyjnej dla chorych wymagających takiej pomocy,
 8. Rozpatrywanie skarg, zażaleń i uwag chorych,
 9. Współpraca z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi Szpitala,
 10. Organizowanie szkoleń wewnętrznych dla pracowników medycznych,
 11. Nadzór nad przebiegiem kształcenia specjalizacyjnego lekarzy,
 12. Nadzorowanie gospodarki lekowej Szpitala,
 13. Analiza materiałów sprawozdawczych i ocena merytoryczna działalności Szpitala,
 14. Uczestnictwo w negocjacjach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 15. Koordynacja współpracy z innymi podmiotami leczniczymi oraz instytucjami wykonującymi zadania w zakresie pomocy społecznej, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami.

 

CV wraz z podpisanym drukiem obowiązku informacyjnego-rekrutacja (do pobrania na stronie Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl, w zakładce do pobrania) należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl, bądź osobiście w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15.

Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku pilnie zatrudni:

1.     lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii drugiego stopnia do pracy w oddziałach Szpitala (oddziały ogólnopsychiatryczne), w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

2.     lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii drugiego stopnia do pełnienia dyżurów medycznych w Szpitalnej Izbie Przyjęć.

 

Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Oferujemy zatrudnienie z doświadczonym zespołem terapeutycznym, doświadczonym zespołem pielęgniarskim oraz ratownikami medycznymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe.

Szpital oferuje dopłatę do zakwaterowania osobom spoza terenu Trójmiasta.

CV wraz z podpisanym drukiem obowiązku informacyjnego-rekrutacja (do pobrania na stronie Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl, w zakładce do pobrania) należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl, bądź osobiście w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala ul. Srebrniki 17 w Gdańsku, bud. 17 pok. 15.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku zatrudni pielęgniarki w oddziałach psychiatrycznych, praca w systemie dyżurowym. Oferujemy możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez płatne urlopy szkoleniowe oraz pracę z doświadczonym zespołem terapeutycznym, przy wsparciu ratowników medycznych. Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Szpital nie oferuje miejsc hotelowych.

CV wraz z podpisanym drukiem obowiązku informacyjnego-rekrutacja (do pobrania na stronie Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl, w zakładce do pobrania) należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl, bądź osobiście w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15.

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku zatrudni ratowników medycznych w oddziałach psychiatrycznych, izbie przyjęć. Praca w systemie dyżurowym. Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

CV wraz z podpisanym drukiem obowiązku informacyjnego-rekrutacja (do pobrania na stronie Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl, w zakładce do pobrania) należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl, bądź osobiście w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15.

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsk poszukuje pracownika na stanowisko Specjalisty ds. Zamówień Publicznych. Zatrudnienie od 01.09.2019 r.

Wymagania:

-      wykształcenie wyższe na kierunku zamówienia publiczne,

-      doświadczenie na podobnym stanowisku min. 2 lata,

-      znajomość obsługi Portalu Potencjału NFZ,

-      umiejętność tworzenia ofert do Narodowego Funduszu Zdrowia w postępowaniach konkursowych na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne.

 

Zakres obowiązków:

1.     Prowadzenie rejestru zamówień publicznych na podstawie wniosków poszczególnych komórek.

2.     Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z postępowaniem w sprawie zamówień publicznych, począwszy od momentu wystąpienia komórki organizacyjnej z wnioskiem o uruchomienie postępowania do momentu jego zakończenia, czyli zawarcia umowy.

3.     Uczestnictwo w pracach Komisji Przetargowej. Udzielanie wyjaśnień formalnych prowadzonego postępowania.

4.     Wydawanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ich ewidencja.

5.     Udzielanie porad komórkom organizacyjnym szpitala w zakresie udzielania zamówień publicznych oraz realizacji umów zawartych w wyniku przeprowadzonego postępowania.

6.     Przygotowywanie wniosków do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

7.     Sporządzanie sprawozdań z zakresu Zamówień Publicznych.

8.     Prowadzenie postępowań wyłączonych z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

9.     Prowadzenie i przygotowanie dokumentacji w zakresie udzielania zamówień na świadczenia zdrowotne  udzielane przez szpital.

10.  Prowadzenie i przygotowanie dokumentacji w zakresie przyjmowanie zamówień od innych jednostek służby zdrowia  na świadczenia zdrowotne wykonywane w Szpitalu.

11.  Informowanie zainteresowanych komórek  organizacyjnych Szpitala o zawartych umowach na świadczenia   medyczne.

12.  Przygotowywanie ofert do NFZ w postępowaniu w trybie konkursu ofert  na  opiekę psychiatryczną i   leczenie uzależnień.

 

CV wraz z podpisanym drukiem obowiązku informacyjnego-rekrutacja (do pobrania na stronie Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl, w zakładce do pobrania) należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl, bądź osobiście w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15.

Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsk poszukuje pracownika na stanowisko Kierownika Działu Administracyjnego. Zatrudnienie od 01.10.2019 r.

Wymagania:

-      wykształcenie wyższe,

-      doświadczenie na stanowisku kierowniczym min. 2 lata, w placówce medycznej,

-      znajomość przepisów w zakresie zamówień publicznych,

 

Zakres obowiązków:

-      administrowanie dysponowanym przez Szpital majątkiem,

-      prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem niezbędnych usług, w tym medycznych, transportowych, wywozu śmieci i odpadów, utylizacji odpadów niebezpiecznych, przeglądów  sprzętu,

-      prowadzenie spraw związanym z ubezpieczeniem majątku Szpitala,

-      nadzór nad prowadzeniem administracyjnego archiwum Szpitala,

-      przygotowywanie i nadzorowanie przebiegu inwentaryzacji majątku Szpitala,

-      nadzór nad zgodnym z obowiązującymi przepisami i regulaminem wewnętrznym przebiegiem realizacji zakupów towarów i usług w trybie zamówień publicznych,

-      nadzór nad racjonalną gospodarką magazynu gospodarczego i nadzór nad magazynem rzeczy pacjentów.

 

CV wraz z podpisanym drukiem obowiązku informacyjnego-rekrutacja (do pobrania na stronie Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl, w zakładce do pobrania) należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl, bądź osobiście w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15.

Termin składania ofert do 31.07.2019r.

Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje pracowników na stanowisko opiekunów medycznych, od dnia 01.08.2019 r., na umowę o pracę, na 3 miesięczny okres próbny.

Wymagania:

-      dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny,

-      doświadczenie na w/w stanowisku będzie dodatkowym atutem.

 

Zakres obowiązków:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego pacjentom
 2. Pomaganie pacjentom w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych
 3. Rozpoznanie problemów opiekuńczych pacjenta
 4. Wykonywanie opiekuńczych czynności na rzecz pacjenta 
 5. Asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
 6. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia
 7. Pomoc w utrzymywaniu w czystości najbliższego otoczenia pacjenta
 8. Udział w procesie pielęgnowania.

 

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 oferty należy składać: email: kadry@wsp-bilikiewicz.pl , pocztą lub osobiście w Dziale Służb Pracowniczych,
w siedzibie Szpitala, bud. 17, pok. 15.

 

Kandydaci zobowiązani są do dołączenia pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji – DRUK DO POBRANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ SZPITALA: www.wsp-bilikiewicz.pl zakładka „DO POBRANIA”-klauzula obowiązku informacyjnego-rekrutacja.

Oferty bez dołączonej zgody nie będą rozpatrywane.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsk poszukuje pracownika na stanowisko kucharz – umowa o pracę na zastępstwo.

Zatrudnienie - od zaraz.

 

Wymagania:

- wykształcenie w zawodzie kucharza

- dobra sprawność fizyczna

- umiejętność pracy w szybkim tempie

- podzielność uwagi

- dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań

- zachowanie wysokiego poziomu higieny w miejscu pracy

- umiejętność pracy w zespole

 

Zakres obowiązków:

- sporządzanie potraw i napojów dla pacjentów szpitala – mile widziana znajomość diet specjalistycznych

- czynności związane z przygotowaniem posiłków do ekspedycji na oddziały szpitalne

- nadzór i organizacja pracy podległych pracowników (pomoce kuchenne); nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku naczyń i sprzętu kuchennego oraz nad stanem sanitarnym pomieszczeń kuchni, nadzór nad pobieraniem prób pokarmowych, odpowiednie ich oznaczenie oraz przechowywanie zgodnie z wymogami HACCP, codzienne sprawdzanie temperatury w urządzeniach chłodniczych i uzupełnianie rejestrów

- współpraca z dietetykami w zakresie planowania jadłospisów dekadowych, opracowywania receptur nowych potraw

Praca w godzinach 5:30 – 13:30, także w poszczególne niedziele i święta wg grafiku ułożonego z miesięcznym wyprzedzeniem.

 

 

CV wraz z podpisanym drukiem obowiązku informacyjnego-rekrutacja (do pobrania na stronie Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl, w zakładce do pobrania) należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl, bądź osobiście w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsk poszukuje pracownika na stanowisko pomoc kuchenna. Praca od 10.06.2019 r.

Wymagania:

- sprawność fizyczna

- umiejętność pracy w szybkim tempie

- dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań

- zachowanie wysokiego poziomu higieny w miejscu pracy

- umiejętność pracy w zespole

Zakres obowiązków: Obieranie i rozdrabnianie warzyw, mycie, sprzątanie i dezynfekcja urządzeń, pomieszczeń i wyposażenia kuchni, pomoc kucharce przy pobieraniu i transporcie artykułów spożywczych z magazynu, bieżące usuwanie odpadków konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych z pomieszczeń kuchni, wydawanie obiadów w stołówce pracowniczej.

Praca zmianowa (5:30-13:30, 7:00-15:00 lub 8:00-16:00) wg grafiku ułożonego z miesięcznym wyprzedzeniem w systemie dwa weekendy pracujące, trzeci z kolei wolny. 

 

CV wraz z podpisanym drukiem obowiązku informacyjnego-rekrutacja (do pobrania na stronie Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl, w zakładce do pobrania) należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl, bądź osobiście w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522