Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje  pracownika, na pełen etat od 15.10.2019 r. na stanowisko rzecznika prasowego Szpitala. Zatrudnienie na umowę o pracę.

 

Wymagania:

-      wykształcenie wyższe mające zastosowanie na stanowisku,

-      wysoka kultura osobista, swoboda w wystąpieniach publicznych, przed kamerą, umiejętność prowadzenia prezentacji i konferencji prasowych

-      doświadczenie w pisaniu i redagowaniu informacji prasowych

-      zdolności komunikacyjne i interpersonalne (otwartość, empatia)

-      bardzo dobra organizacja pracy i umiejętności samodzielnego zarządzania projektami

-      umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie

-      dyspozycyjność

-      otwartość i innowacyjność w podejściu do realizowanych zadań

-      dodatkowym atutem będzie doświadczenie na podobnym stanowisku.

 

Zadania:

 1. Publiczne prezentowanie działań Dyrekcji Szpitala.
 2. Organizowanie kontaktów publicznych realizowanych z udziałem lub za pośrednictwem środków masowego przekazu.
 3. Współpraca w Biurem Prasowym UMWP
 4. Współudział w realizacji obowiązków nałożonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
 5. Udzielanie odpowiedzi na publikacje prasowe oraz audycje radiowe i telewizyjne, a także materiały rozpowszechniane w innych środkach masowego przekazu, dotyczące działalności Szpitala - interwencję prasową
 6. Przekazywanie komunikatów Dyrekcji do opublikowania w środkach masowego przekazu.
 7. Prowadzenie polityki informacyjnej: pośredniczenie w kontakcie mediów z pacjentami - uzyskiwanie zgody na wykorzystanie wizerunku w mediach, pośredniczenie w kontakcie mediów ze specjalistami w celu udzielania informacji eksperckich z zakresu medycyny, koordynowanie udziału w kampaniach społecznych, przygotowywanie tekstów dla redakcji,
 8. Komunikacja zewnętrzna: udzielanie informacji mediom o bieżącej działalności szpitala, organizacja konferencji i briefingów prasowych, formułowanie sprostowań i odpowiedzi dla mediów, aktualizowanie informacji na stronie internetowej, wydawanie w uzgodnieniu z Dyrekcją zgody na fotografowanie/filmowanie na terenie - kontakty z Fundacjami i organizacjami.
 9. Redakcja i administracja strony internetowej oraz facebooka.
 10. Koordynacja i organizacja produkcji druków promocyjnych.
 11. Wyjaśnianie działań i inicjatyw podejmowanych przez Szpital

 

CV wraz z podpisanym drukiem obowiązku informacyjnego-rekrutacja (do pobrania na stronie Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl, w zakładce do pobrania) należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl, bądź osobiście w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15.

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522

                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

 

zaprasza do składania ofert na stanowisko

 

DYREKTORA

 

Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku

ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk

 

 

Wymagane kwalifikacje na powyższe stanowisko określone są w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia              15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.).

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która:

1)     posiada wykształcenie wyższe;

2)     posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika;

3)     posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;

4)     nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych
w § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 393), tj. składają:

1)     podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2)     dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo;

3)     opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

4)     inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;

5)     kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność
z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;

6)     informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;

7)     oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;

8)     oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych, którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej: www.bip.pomorskie.eu, w zakładce: „jednostki organizacyjne – oferty pracy” (przy ogłoszeniu o konkursie).

 

 

 

Oferty z adnotacją “Konkurs na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku – nie otwierać do rozpoczęcia posiedzenia Komisji Konkursowej”  należy składać w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem i nazwiskiem, adresem korespondencyjnym i   numerem telefonu kandydata w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, w terminie do dnia 30 września 2019 r. w godzinach od 7.45 do 15.45 lub przesłać pocztą.

O dacie złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data wpływu do Urzędu (dot. również ofert nadesłanych pocztą).

 

Do wysyłanych dokumentów należy dołączyć:

  oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkami i zakazami wynikającymi z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 512) i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1393 ze zm.).

Informacje na temat wyżej wymienionych zakazów oraz wzór oświadczenia można uzyskać na stronie internetowej: www.bip.pomorskie.eu, w zakładce: „jednostki organizacyjne – oferty pracy” (przy ogłoszeniu o konkursie).

 

Materiały  informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku  udostępnione zostaną na wniosek kandydata, złożony pocztą elektroniczną na adres dz@pomorskie.eu.

 

Przewidywany termin i miejsce rozpatrzenia kandydatur – październik 2019 r. w siedzibie
Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.   

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego
w Gdańsku pod numerem telefonu (58) 32 68 266.

                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku poszukuje pracownika na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa. Zatrudnienie od 01.11.2019 r.

 

Wymagania:

 1. Dyplom Lekarza Medycyny
 2. Tytuł specjalisty psychiatry
 3. Aktualne Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza,
 4. Preferowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

 

Zadania:

Nadzór nad opieką lekarską i psychologiczną w Szpitalu, w tym koordynacja pracy podległego personelu, nadzór merytoryczny nad działalnością profilaktyczną, leczniczą  i rehabilitacyjną Szpitala.

 

Zakres obowiązków:

 1. Czuwanie nad racjonalnym wykorzystaniem łóżek szpitalnych, urządzeń i wyposażenia,
 2. Dokonywanie okresowych wizytacji wszystkich komórek Szpitala,
 3. Systematyczne kontrolowanie dokumentacji medycznej,
 4. Organizowanie badań i obserwacji dla potrzeb prokuratur, sądów, policji i innych uprawnionych instytucji,
 5. Planowanie obsady lekarskiej w trybie dyżurów medycznych,
 6. Podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia  i wypisu pacjenta w przypadkach wątpliwych,
 7. Zapewnienie na wniosek ordynatora pomocy konsultacyjnej dla chorych wymagających takiej pomocy,
 8. Rozpatrywanie skarg, zażaleń i uwag chorych,
 9. Współpraca z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi Szpitala,
 10. Organizowanie szkoleń wewnętrznych dla pracowników medycznych,
 11. Nadzór nad przebiegiem kształcenia specjalizacyjnego lekarzy,
 12. Nadzorowanie gospodarki lekowej Szpitala,
 13. Analiza materiałów sprawozdawczych i ocena merytoryczna działalności Szpitala,
 14. Uczestnictwo w negocjacjach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 15. Koordynacja współpracy z innymi podmiotami leczniczymi oraz instytucjami wykonującymi zadania w zakresie pomocy społecznej, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami.

 

CV wraz z podpisanym drukiem obowiązku informacyjnego-rekrutacja (do pobrania na stronie Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl, w zakładce do pobrania) należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl, bądź osobiście w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15.

Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku pilnie zatrudni:

1.     lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii drugiego stopnia do pracy w oddziałach Szpitala (oddziały ogólnopsychiatryczne), w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

2.     lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii drugiego stopnia do pełnienia dyżurów medycznych w Szpitalnej Izbie Przyjęć.

 

Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Oferujemy zatrudnienie z doświadczonym zespołem terapeutycznym, doświadczonym zespołem pielęgniarskim oraz ratownikami medycznymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe.

Szpital oferuje dopłatę do zakwaterowania osobom spoza terenu Trójmiasta.

CV wraz z podpisanym drukiem obowiązku informacyjnego-rekrutacja (do pobrania na stronie Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl, w zakładce do pobrania) należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl, bądź osobiście w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala ul. Srebrniki 17 w Gdańsku, bud. 17 pok. 15.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku zatrudni pielęgniarki w oddziałach psychiatrycznych, praca w systemie dyżurowym. Oferujemy możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez płatne urlopy szkoleniowe oraz pracę z doświadczonym zespołem terapeutycznym, przy wsparciu ratowników medycznych. Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Szpital nie oferuje miejsc hotelowych.

CV wraz z podpisanym drukiem obowiązku informacyjnego-rekrutacja (do pobrania na stronie Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl, w zakładce do pobrania) należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl, bądź osobiście w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15.

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsk poszukuje pracownika na stanowisko Specjalisty ds. Zamówień Publicznych. Zatrudnienie od 01.09.2019 r.

Wymagania:

-      wykształcenie wyższe na kierunku zamówienia publiczne,

-      doświadczenie na podobnym stanowisku min. 2 lata,

-      znajomość obsługi Portalu Potencjału NFZ,

-      umiejętność tworzenia ofert do Narodowego Funduszu Zdrowia w postępowaniach konkursowych na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne.

 

Zakres obowiązków:

1.     Prowadzenie rejestru zamówień publicznych na podstawie wniosków poszczególnych komórek.

2.     Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z postępowaniem w sprawie zamówień publicznych, począwszy od momentu wystąpienia komórki organizacyjnej z wnioskiem o uruchomienie postępowania do momentu jego zakończenia, czyli zawarcia umowy.

3.     Uczestnictwo w pracach Komisji Przetargowej. Udzielanie wyjaśnień formalnych prowadzonego postępowania.

4.     Wydawanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ich ewidencja.

5.     Udzielanie porad komórkom organizacyjnym szpitala w zakresie udzielania zamówień publicznych oraz realizacji umów zawartych w wyniku przeprowadzonego postępowania.

6.     Przygotowywanie wniosków do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

7.     Sporządzanie sprawozdań z zakresu Zamówień Publicznych.

8.     Prowadzenie postępowań wyłączonych z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

9.     Prowadzenie i przygotowanie dokumentacji w zakresie udzielania zamówień na świadczenia zdrowotne  udzielane przez szpital.

10.  Prowadzenie i przygotowanie dokumentacji w zakresie przyjmowanie zamówień od innych jednostek służby zdrowia  na świadczenia zdrowotne wykonywane w Szpitalu.

11.  Informowanie zainteresowanych komórek  organizacyjnych Szpitala o zawartych umowach na świadczenia   medyczne.

12.  Przygotowywanie ofert do NFZ w postępowaniu w trybie konkursu ofert  na  opiekę psychiatryczną i   leczenie uzależnień.

 

CV wraz z podpisanym drukiem obowiązku informacyjnego-rekrutacja (do pobrania na stronie Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl, w zakładce do pobrania) należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl, bądź osobiście w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15.

Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje pracowników na stanowisko opiekunów medycznych, od dnia 01.08.2019 r., na umowę o pracę, na 3 miesięczny okres próbny.

Wymagania:

-      dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny,

-      doświadczenie na w/w stanowisku będzie dodatkowym atutem.

 

Zakres obowiązków:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego pacjentom
 2. Pomaganie pacjentom w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych
 3. Rozpoznanie problemów opiekuńczych pacjenta
 4. Wykonywanie opiekuńczych czynności na rzecz pacjenta 
 5. Asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
 6. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia
 7. Pomoc w utrzymywaniu w czystości najbliższego otoczenia pacjenta
 8. Udział w procesie pielęgnowania.

 

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 oferty należy składać: email: kadry@wsp-bilikiewicz.pl , pocztą lub osobiście w Dziale Służb Pracowniczych,
w siedzibie Szpitala, bud. 17, pok. 15.

 

Kandydaci zobowiązani są do dołączenia pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji – DRUK DO POBRANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ SZPITALA: www.wsp-bilikiewicz.pl zakładka „DO POBRANIA”-klauzula obowiązku informacyjnego-rekrutacja.

Oferty bez dołączonej zgody nie będą rozpatrywane.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsk poszukuje pracownika na stanowisko kucharz – umowa o pracę na zastępstwo.

Zatrudnienie - od zaraz.

 

Wymagania:

- wykształcenie w zawodzie kucharza

- dobra sprawność fizyczna

- umiejętność pracy w szybkim tempie

- podzielność uwagi

- dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań

- zachowanie wysokiego poziomu higieny w miejscu pracy

- umiejętność pracy w zespole

 

Zakres obowiązków:

- sporządzanie potraw i napojów dla pacjentów szpitala – mile widziana znajomość diet specjalistycznych

- czynności związane z przygotowaniem posiłków do ekspedycji na oddziały szpitalne

- nadzór i organizacja pracy podległych pracowników (pomoce kuchenne); nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku naczyń i sprzętu kuchennego oraz nad stanem sanitarnym pomieszczeń kuchni, nadzór nad pobieraniem prób pokarmowych, odpowiednie ich oznaczenie oraz przechowywanie zgodnie z wymogami HACCP, codzienne sprawdzanie temperatury w urządzeniach chłodniczych i uzupełnianie rejestrów

- współpraca z dietetykami w zakresie planowania jadłospisów dekadowych, opracowywania receptur nowych potraw

Praca w godzinach 5:30 – 13:30, także w poszczególne niedziele i święta wg grafiku ułożonego z miesięcznym wyprzedzeniem.

 

 

CV wraz z podpisanym drukiem obowiązku informacyjnego-rekrutacja (do pobrania na stronie Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl, w zakładce do pobrania) należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl, bądź osobiście w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsk poszukuje pracownika na stanowisko pomoc kuchenna. Praca od 10.06.2019 r.

Wymagania:

- sprawność fizyczna

- umiejętność pracy w szybkim tempie

- dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań

- zachowanie wysokiego poziomu higieny w miejscu pracy

- umiejętność pracy w zespole

Zakres obowiązków: Obieranie i rozdrabnianie warzyw, mycie, sprzątanie i dezynfekcja urządzeń, pomieszczeń i wyposażenia kuchni, pomoc kucharce przy pobieraniu i transporcie artykułów spożywczych z magazynu, bieżące usuwanie odpadków konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych z pomieszczeń kuchni, wydawanie obiadów w stołówce pracowniczej.

Praca zmianowa (5:30-13:30, 7:00-15:00 lub 8:00-16:00) wg grafiku ułożonego z miesięcznym wyprzedzeniem w systemie dwa weekendy pracujące, trzeci z kolei wolny. 

 

CV wraz z podpisanym drukiem obowiązku informacyjnego-rekrutacja (do pobrania na stronie Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl, w zakładce do pobrania) należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl, bądź osobiście w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522