Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
sekretariat tel.58 524 76 15 dyżurka tel.58 524 76 17

Do zadań Oddziału należy:
-udzielanie świadczeń leczniczo-rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu,
z uwzględnieniem postępowania psychoterapeutycznego i socjoterapeutycznego;
-udzielanie pacjentom pomocy w rozwiązywaniu spraw życiowych;
-zapewnienie pacjentom dalszego leczenia lub opieki w odpowiedniej placówce leczniczej,
rehabilitacyjnej lub opiekuńczej.

Oddział współpracuje z innymi placówkami lecznictwa odwykowego, organizacjami społecznymi
prowadzącymi działalność w dziedzinie leczenia, rehabilitacji i opieki nad osobami
uzależnionymi od alkoholu.

Świadczenia Oddziału są udzielane osobom:
-dobrowolnie zgłaszającym się na leczenie;
-skierowanym przez jednostki służby zdrowia, a wymagającym leczenia szpitalnego;
-zobowiązanym przez sądy do poddania się leczeniu odwykowemu;
-skierowanym przez sądy na internację sądowo-psychiatryczną.

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych udziela świadczeń zapobiegawczo-
leczniczych, a w szczególności:
-przeprowadza detoksykację, leczy psychozy alkoholowe, powikłania somatyczne i neurologiczne
występujące w przewlekłym nadużywaniu alkoholu;
-nawiązuje wstępny kontakt terapeutyczny z pacjentem, z jego rodziną i środowiskiem;
-prowadzi działanie informacyjno-edukacyjne motywujące pacjentów do podjęcia  terapii
odwykowej.
Po zakończeniu leczenia detoksykacyjnego pacjent może zostać objęty intensywną terapią
odwykową, po uprzednim zakwalifikowaniu przez terapeutę i przeniesieniu na Oddział Terapii
Uzależnienia od Alkoholu. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów zobowiązanych przez sądy do
poddania się leczeniu odwykowemu.