Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
rejestracja tel.58 524 75 93

Do zadań Oddziału należy:
-udzielanie świadczeń psychoterapeutycznych osobom uzależnionym oraz osobom
z uzależnieniem mieszanym;
-udzielanie pacjentom pomocy w rozwiązywaniu spraw życiowych;
-zapewnienie pacjentom dalszego leczenia lub opieki w odpowiedniej placówce terapeutycznej.

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu współpracuje:
-z innymi placówkami lecznictwa odwykowego, organizacjami społecznymi prowadzącymi
działalność w dziedzinie leczenia i opieki nad osobami uzależnionymi  od alkoholu,
-z rodziną pacjenta,
-z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Świadczenia zdrowotne z zakresu zadań Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu są udzielane
osobom:
-dobrowolnie zgłaszającym się na leczenie,
-skierowanym przez jednostki służby zdrowia,
-zobowiązanym przez sądy do poddania się leczeniu odwykowemu.
Oddziałem Terapii Uzależnienia od Alkoholu kieruje Kierownik Oddziału, który bezpośrednio podlega
Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa.
Szczegółowe zasady leczenia terapeutycznego osób uzależnionych od alkoholu określa Regulamin
Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu.