OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ORAZ OBOWIĄZEK PRAWA PACJENTA DO KONTROLI SWOICH DANYCH I UZYSKANIA INFORMACJI O ZASADACH
PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH

Szanowny Pacjencie !

Na podst. art.24 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z p. zm. Informujemy, że :

Administratorem Danych Osobowych jest :

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku ul.Srebrniki 17 80-282 Gdańsk
reprezentowany przez dyrektora Leszka Trojanowskiego

Dane przetwarzane są zbiorze danych :

Pacjenci i byli pacjenci Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku.

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

Proces leczenia, udzielanie świadczeń zdrowotnych, archiwizacja.

Udostępniamy dane:

Dane osobowe Pacjentów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z
dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Pacjencie masz prawo :

Dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych ( art. 32-35 Ustawy o
ochronie danych osobowych), a w szczególności prawo do uzyskania informacji :
- czy zbiór istnieje i jakie dane osobowe on zawiera,
- o Administratorze Danych, adresie jego siedziby i pełnej nazwie,
- celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych,
- od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące,
- źródle, z którego pochodzą dane, chyba że Administrator Danych jest zobowiązany do zachowania w Tm zakresie w tajemnicy
informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,
- sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są
udostępniane.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,

Pacjencie:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi (art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych) pacjenci mają prawo do dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli
przetwarzanych danych osobowych (art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych).   


Przydatne informacje:

Państwa bliski trafił na jeden z naszych oddziałów, mamy nadzieję, że tych kilka podstawowych informacji ułatwi Państwu
odnalezienie się w tej sytuacji.
Prosimy o zaopatrzenie pacjenta w niezbędne rzeczy:
przybory toaletowe - szczoteczka i pasta do zębów, mydło, ręczniki, grzebień, papier toaletowy, szampon, podpaski higieniczne.
Przybory do golenia proszę oddać do depozytu pielęgniarkom;
bieliznę osobistą - pidżamę, kapcie, szlafrok itp. Za wymianę bielizny na czystą odpowiedzialna jest rodzina.;
kubek, łyżkę, widelec - z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów prosimy nie dostarczać żadnych noży ani innych ostrych przedmiotów;
napoje - najlepiej niesłodzone i niegazowane.

Obowiązuje zakaz wnoszenia, spożywania napojów alkoholowych, substancji psychoaktywnych oraz leków bez uzgodnienia z
personelem. Przyjmowanie jakichkolwiek leków oraz suplementów innych niż zalecone musi być uzgodnione z lekarzem.

Prosimy nie dostarczać pacjentom rzeczy wartościowych.
Za rzeczy wartościowe - np. telefon komórkowy, klucze, biżuteria, sprzęt RTV, pieniądze oraz dokumenty itp. nieoddane do depozytu
szpitalnego personel szpitala nie odpowiada.

Odwiedziny odbywają się codziennie, prosimy o ograniczenie odwiedzin w godzinach zajęć terapeutycznych prowadzonych w
oddziałach.
Informacji o stanie zdrowia pacjenta, osobom upoważnionym przez pacjenta, udziela lekarz prowadzący, w dni powszednie, po
wcześniejszym umówieniu się.
Dodatkowych informacji udzielają pielęgniarki dyżurne.
Personel Szpitala nie udziela żadnych informacji telefonicznie.

Na terenie całego Szpitala, w oddziałach, poza miejscami wyznaczonymi obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
Życzymy samych pomyślnych wiadomości.

Zasady sprawowania opieki nad pacjentem przez krewnych lub osoby wskazane przez pacjenta
Czynności opiekuńcze przy pacjencie mogą wykonywać osoby bliskie wskazane przez pacjenta, za zgodą pacjenta i w
porozumieniu z personelem medycznym oddziału.
W przypadku dzieci hospitalizowanych, wyżej wspomniane czynności mogą wykonywać rodzice/ opiekunowie prawni lub osoby
wskazane przez rodziców, w porozumieniu z personelem medycznym oddziału.
Pomoc w utrzymaniu higieny osobistej: pieluchomajtek, pomoc w utrzymaniu higieny okolic intymnych, toaleta jamy ustnej,
higiena protez zębowych, mycie, kąpiel, korzystanie z prysznica, golenie, mycie głowy, czesanie włosów, obcinanie paznokci,
nawilżanie i natłuszczanie skóry, toaleta p/odleżynowa.
Pomoc w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych.
Zmiana bielizny osobistej i pościelowej, słanie łóżka.
Pomoc w przyjmowaniu posiłków i napojów (wyjątek: pacjenci mający problemy z połykaniem).
Pomoc w chodzeniu, staniu, wstawaniu z łóżka, siadaniu, zmianie pozycji (odwracanie na boki), wożenie na wózku inwalidzkim.
Wychodzenie na spacer po terenie szpitala, po uzyskaniu zgody lekarza prowadzącego.

Uwaga!
Zakres i zasady dodatkowej opieki świadczonej przez krewnych lub osoby wskazane przez pacjenta nad pacjentem unieruchomionym
są ustalane indywidualnie.
Dyrektor szpitala lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z prawa pacjenta do dodatkowej opieki
pielęgnacyjnej w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów i
możliwości organizacyjne Szpitala. (art. 5  Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

Przyjmowanie skarg
Ordynator/Kierownik Oddziału/Pielęgniarka Oddziałowa
w godzinach pracy Ordynatora/Kierownika Oddziału, księga skarg i wniosków znajduje się
u Pielęgniarki Oddziałowej, dostęp w godz. 9:00 - 13:00;

Dyrektor Szpitala/Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa/Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
1. skargę pisemną można złożyć osobiście w godzinach pracy Sekretariatu
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 14:35
2. skargę pisemną faxem można złożyć 24h/dobę pod nr faxu: 58 52-47-520
3. Dyrektor Szpitala w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w budynku nr 17, pokój nr 1 w każdy czwartek roboczy w godz. 12:00 -
13:00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Pani Krystyna Barbara Kozłowska - p.o Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
Ogólnopolska bezpłatna infolinia: 800-190-590 
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 21:00
e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
ul. Śniadeckich 33, 80-204 Gdańsk
tel. 58 524-32-00, fax: 58 524-32-01
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
ul. Wyczółkowskiego 17A, 80-147 Gdańsk
tel. 58 320-06-80, fax: 58 322-33-12

Podstawa:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.);
2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(Dz.U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm.);
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
(Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46);
4. Regulamin Organizacyjny Szpitala (§18 ppkt. 14, §18a pkt 3, §37 ppkt11)


Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta