Informacja dotycząca realizacji zadania ;
„ Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof T. Bilikiewicza w Gdańsku”.


Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku zrealizował        w okresie od 06.08.2012 do
30.11.2012 zadanie -  Modernizacja stacji uzdatniania wody, mające na celu zapewnienie szpitalowi odpowiedniej jakości
wody do spożycia. Osiągnięto założony cel i parametry wody są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 29.03.2007
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi/ Dz. U. nr 61 poz.417 z późn. zmianami/.
Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł: 439 724,00zł
Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w
formie pożyczki w wysokości: 400 000,00 zł.

Informacja o realizacji zadania

Nazwa Zadania - Wykonanie modernizacji oświetlenia zewnętrznego oraz oświetlenia w tunelach łączących budynki
w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku.
Koszt kwalifikowany zadania: 110 682,00 zł
Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: pożyczka - 55 340,00 zł. dotacja    -  33 200,00 zł.
Informacja o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku -
Dofinansowano kwoty jak w punkcie c.
Opis zadania i sprawozdanie z realizacji:
Zadanie polegało na wymianie 51 opraw z wkładami o mocy 72W na 81 opraw oświetleniowych Linera S36W
firmy Siled Sp.z o.o, celem zapewnienia właściwego oświetlenia tuneli. Zasilanie oświetlenia zrealizowano z
istniejącej stacji transformatorowej abonenckiej i z istniejących rozdzielnic. W rozdzielnicach zmodernizowano
zabezpieczenia i sterowania obwodami oświetleniowymi. Wymieniono zabezpieczenia bezpiecznikami na
zabezpieczenia wyłącznikami nisko prądowymi oraz sterowanie zegarem.
Do zasilania opraw zastosowano przewód YDY 3x2,5 mm2.
Ponadto  zamontowano 10 lamp ulicznych oświetlających teren WSP . Zastosowano oprawy parkowe typu
LampARTS z lampą ledową o mocy 27 W . Oprawy zamontowano na okrągłych stalowych słupach typu AURIGA
P o wys 5m prod Valmond. Zasilanie kablami typu YAKY 4x16 mm2. Trasa kabli wzdłuż drogi dojazdowej do
budynku 17 .Kable oświetleniowe ułożone w ziemi na głębokości 0,6m Zasilanie oświetlenia z istniejącej stacji
transformatorowej abonenckiej poprzez szafkę oświetleniową.
Osiągnięty efekt ekologiczny wynosi 8 Mg /CO2  www.wfoisgw.gda.pl


Projekt Pomorskie e-zdrowie w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku.

Celem Projektu jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na obszarze województwa pomorskiego
oraz poprawa efektywności pomorskich podmiotów leczniczych, dla których Samorząd Województwa jest organem
tworzącym. Realizacja Projektu doprowadzi do pełnego ucyfrowienia działalności podmiotów leczniczych w nim
uczestniczących oraz zapewni interoperacyjność funkcjonujących w nich systemów informatycznych, co umożliwi
komunikację z systemami e-zdrowia na poziomie krajowym. więcej...