Cennik

CENNIK ODPŁATNYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY IM. PROF. TADEUSZA BILIKIEWICZA W GDAŃSKU


I. KOSZTY JEDNOSTKOWE JEDNEGO OSOBODNIA DLA OSÓB NIE POSIADAJĄCYCH UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Lp.KOMÓRKA ORGANIZACYJNAKOSZT
1Oddział psychiatryczny350 zł
2Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży650 zł
3Oddział detoksykacji alkoholowej550 zł
4Oddział terapii uzależnienia od alkoholu450 zł
5 Oddział dzienny300 zł

II. KOSZTY WYDANIA OPINII SĄDOWO-PSYCHIATRYCZNEJ W POŁĄCZENIU Z OBSERWACJĄ PODSĄDNYCH PROWADZONĄ W WARUNKACH SZPITALNYCH


1. Koszt pobytu podsądnego w szpitalu wynosi 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) za osobodzień wg poniższej kalkulacji,
2. Koszt badania EKG wynosi 50,00 zł;
3. Koszty ewentualnych badań diagnostycznych związanych z obserwacją podsądnego według faktur,
4. Wynagrodzenie biegłego (psychiatra, psycholog) – zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym.


Koszt pobytu pacjenta w szpitalu został wyliczony według poniższej kalkulacji:

Lp.WYSZCZEGÓLNIENIEKOSZT JEDNOSTKOWY
1Energia18,49 zł
2Koszty pozostałe bezpośrednie10,28 zł
3Obsługa techniczna17,60 zł
4Koszty ogólnozakładowe36,83 zł
5Pralnia9,80 zł
6Wyżywienie25,98 zł
7 Pozostałe koszty pośrednie10,87 zł
8Wynagrodzenie personelu83,22 zł
Razem:350,00 zł

III. KOSZTY BADAŃ LABORATORYJNYCH

Lp.BADANIECENALp.BADANIECENA
1.Albumina 10,00 zł32.Mocznik w surowicy 8,00 zł
2.Aminotransferaza alaninowa8,00 zł33.Morfologia krwi – 26 parametrów15,50 zł
3.Aminotransferaza asparaginowa8,00 zł34. Płytki krwi na cytrynian15,50 zł
4.Amylaza w surowicy11,00 zł35. Rozmaz mikroskopowy krwi obwodowej barwiony21,00 zł
5.Amylaza w moczu11,00 zł36.Odczyn Biernackiego (OB)6,50 zł
6. Badanie ogólne moczu:9,00 zł37.Potas w surowicy8,00 zł
7.Białko C-reaktywne11,00 zł38.Potas w moczu8,00 zł
8.Białko w moczu 10,00 zł39. PT11,00 zł
9.Białko całkowite 10,00 zł40.Sód w surowicy8,00 zł
10.Bilirubina całkowita 8,00 zł41.Sód w moczu 8,00 zł
11.Chlorki8,00 zł42.Trójglicerydy 8,00 zł
12.Cholesterol całkowity 8,00 zł43.Wapń10,00 zł
13.Cholesterol HDL 8,00 zł44. Żelazo11,00 zł
14.CK (kinaza keratynowa)) 8,00 zł45.Pobranie krwi /materiał do wysyłki9,00 zł
15.Czas kaolinowo kefalinowy (APTT)12,00 zł46.Pobranie krwi6,00 zł
16.Czas protrombinowy / INR 11,00 zł47.a-TG15,50 zł
17.D-Dimer 28,00 zł48. a-TPO15,50 zł
18.Fibrynogen 11,00 zł49.B-HCG12,50 zł
19.Fosfataza alkaliczna 9,00 zł50Ferrytyna 10,00 zł
20.Gammaglutamylo transpeptydaza (GGTP)8,00 zł51.FT3 9,50 zł
21.Glukoza w moczu 8,00 zł52.FT49,50 zł
22.Glukoza 8,00 zł53.Kwas foliowy15,00 zł
23.Kał – badanie na krew utajoną19,00 zł54.PRL10,00 zł
24.Kał – na obecność pasożytów21,00 zł55.PSA całkowity10,00 zł
25.Karbamazepina33,00 zł56.TSH 9,50 zł
26.Kreatynina w moczu 8,00 zł57.Witamina B12 13,00 zł
27.Kreatynina w surowicy 8,00 zł58.Witamina D3 35,00 zł
28.Kwas moczowy 8,00 zł59.Troponina 10,00 zł
29.Kwas walproinowy 31,00 zł60. SARS CoV – 2 IgG73,00 zł
30.Lit w surowicy 38,00 zł61.HBS Ag (antygen)10,00 zł
31.Magnez 10,00 zł62.HCV13,00 zł

IV. KOSZTY BADANIA EEG
1. Koszt badania EEG (badanie podstawowe, w czuwaniu) wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100)
2. Koszt badania EEG po deprywacji snu, o przedłużonym czasie wynosi 140,00 zł (sto czterdzieści złotych 00/100)


V. OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
1. Wysokość opłaty za:
1) jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej wynosi: 0,002,
2) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej wynosi: 0,00007,
3) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych wynosi: 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie 
art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 53 z późn. zm.), począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie
2. Wysokość opłaty, o której mowa w powyższym ust. 1, uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem


VI. KOSZTY KONSULTACJI PSYCHIATRYCZNEJ ŚWIADCZONEJ DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH
Koszt konsultacji psychiatrycznej wynosi 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100).