Wykaz ofert

Szczegółowe informacje pod linkiem

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje  pracownika do pracy w PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY
, który posiada następujące kwalifikacje:

TERAPEUTA ŚRODOWISKOWY lub osoba posiadająca certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226), lub osoba w trakcie szkolenia z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży, lub osoba posiadająca tytuł magistra psychologii lub magistra pedagogiki specjalnej, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika podmiotu.

FORMA ZATRUDNIENIA: UMOWA ZLECENIE LUB WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA.

CV oraz list motywacyjny należy składać na adres mailowy: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl – informacje można uzyskać w Dziale Kadr i Płac w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15 (pon, wt, czw, pt 7.00-14.15).

SZPITAL ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO KONTAKTU TYLKO Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

Kontakt:

Dział Kadr i Płac tel. 58-52-47-521 lub 522

W związku z planowanym rozszerzaniem działalności ambulatoryjnej Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje  pracownika który posiada następujące kwalifikacje:

TERAPEUTA ŚRODOWISKOWY – osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie i UKOŃCZYŁA SZKOLENIE z zakresu terapii środowiskowej określone w zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia ramowym programie szkolenia z zakresu terapii środowiskowej, lub osoba, która posiada wiedzę i umiejętności w zakresie terapii środowiskowej osób z zaburzeniami psychicznymi POTWIERDZONE ZAŚWIADCZENIEM wydanym przez kierownika podmiotu leczniczego, w którym wykonuje obowiązki na stanowisku terapeuty środowiskowego.

FORMA ZATRUDNIENIA: DO UZGODNIENIA, PLANOWANY TERMIN ZATRUDNIENIA 01.07.2024 R.

CV oraz list motywacyjny należy składać na adres mailowy: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl – informacje można uzyskać w Dziale Kadr i Płac w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15 (pon, wt, czw, pt 7.00-14.15).

SZPITAL ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO KONTAKTU TYLKO Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

Kontakt:

Dział Kadr i Płac tel. 58-52-47-521 lub 522

W związku z planowanym otwarciem Centrum Zdrowia Psychicznego Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje  PSYCHOLOGA.

WYMAGANIA OBLIGATORYJNE:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. 2019.1285).:

1) specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny, LUB

2) psycholog w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna, LUB

3) psycholog z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w PRACY KLINICZNEJ (oddział, oddział dzienny, poradnia – w placówkach różnej specjalności udzielających świadczeń zdrowotnych).

ROZPATRYWANE BĘDĄ OFERTY WYŁĄCZNIE OSÓB, KTÓRE SPEŁNIAJĄ JEDEN Z POWYŻSZYCH WARUNKÓW.

Preferowane osoby z doświadczeniem w pracy z osobami chorującymi psychicznie. Umiejętność wykonywania testów psychologicznych.

Zatrudnienie na umowę zlecenie.

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ – DO 24.05.2024 R.

CV wraz listem motywacyjnym oraz dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje (dyplom specjalisty psychologii klinicznej, zaświadczenie o rozpoczęciu specjalizacji lub skan książeczki specjalizacyjnej lub skan świadectwa pracy lub umowy potwierdzające 2 letni staż pracy klinicznej) należy składać na adres mailowy: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl, – informacje można uzyskać w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 14 (pon, wt, czw, pt 7.00-14.15).

SZPITAL ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO KONTAKTU TYLKO Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

Kontakt:

Dział Kadr i Płac tel. 58-52-47-522.

email: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsk poszukuje pracownika na stanowisko  KUCHARZ – UMOWA O PRACĘ NA MIESIĘCZNY OKRES PRÓBNY. Zatrudnienie od ZARAZ.

WYMAGANIA:

 • sprawność fizyczna
 • umiejętność pracy w szybkim tempie
 • dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • zachowanie wysokiego poziomu higieny w miejscu pracy
 • umiejętność pracy w zespole

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: organizowanie i  nadzór nad pracą podległych pracowników

(pomoce kuchenne), odpowiedzialność za wydawanie produktów z magazynu w weekendy pracujące, nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku naczyń i sprzętu  kuchennego oraz nad stanem sanitarnym pomieszczeń kuchni, nadzór nad pobieraniem prób pokarmowych, odpowiednie ich oznaczenie oraz  przechowywanie zgodnie z wymogami HACCP, codzienne sprawdzanie temperatury w urządzeniach chłodniczych.

Praca wg grafiku ułożonego z miesięcznym wyprzedzeniem, również w weekendy. Przysługuje jeden weekend w miesiącu wolny.

CV należy składać na adres mailowy: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl, – informacje można uzyskać w Dziale Kadr i Płac w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15 (pon, wt, czw, pt 7.00-14.15).

SZPITAL ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO KONTAKTU TYLKO Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

Kontakt:

Dział Kadr i Płac tel. 58-52-47-521 lub 522.

email: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
poszukuje pracowników na stanowisko opiekunów medycznych, na umowę o
pracę, na 3 miesięczny okres próbny.
Wymagania:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny,
 • doświadczenie na w/w stanowisku będzie dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego pacjentom
2. Pomaganie pacjentom w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych
3. Rozpoznanie problemów opiekuńczych pacjenta
4. Wykonywanie opiekuńczych czynności na rzecz pacjenta
5. Asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów
pielęgnacyjnych
6. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia
7. Pomoc w utrzymywaniu w czystości najbliższego otoczenia pacjenta
8. Udział w procesie pielęgnowania.

CV należy składać na adres mailowy: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl , – informacje można uzyskać
w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15 (pon, wt, czw, pt 7.00-
14.15).
Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Kontakt:
Dział Kadr i Płac tel. 58-52-47-521 lub 522.
email: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
zaprasza na praktyki studentów kierunku dietetyka do Działu Żywienia Szpitala.
Nasz Szpital posiada własną kuchnię i zatrudnia dietetyków, którzy służyć będą wiedzą i
doświadczeniem w zakresie żywienia zbiorowego – szpitalnego.

 Kontakt:

Kierownik Działu Żywienia – tel. 58 52-47-575, e-mail: dzial-zywienia@wsp-bilikiewicz.pl

W związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje  pracowników do pracy z dziećmi i młodzieżą:

 • OSOBA POSIADAJĄCA CERTYFIKAT PSYCHOTERAPEUTY – osobę, która spełnia łącznie następujące warunki:
 1. posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii albo spełnia warunki określone w 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026),
 2. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii humanistyczno-doświadczeniowej lub integracyjnej, lub poznawczo-behawioralnej, lub psychoanalitycznej, lub psychodynamicznej, lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia,
 3. posiada zaświadczenie poświadczające odbycie szkolenia wymienionego w lit. b, zakończonego egzaminem przeprowadzonym przez komisję zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego, w skład której nie wchodzą przedstawiciele podmiotu kształcącego, w szczególności powołaną przez stowarzyszenia wydające certyfikaty psychoterapeuty, zwane dalej „certyfikatem psychoterapeuty”;
 • OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O OTRZYMANIE CERTYFIKATU PSYCHOTERAPEUTY – osobę, która spełnia łącznie następujące warunki:
 1. posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii albo spełnia warunki określone w 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów,
 2. posiada status osoby uczestniczącej co najmniej dwa lata w podyplomowym szkoleniu w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzonym metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii humanistyczno-doświadczeniowej lub integracyjnej, lub poznawczo-behawioralnej, lub psychoanalitycznej, lub psychodynamicznej, lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia,
 3. posiada zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący kształcenie oraz pracująca pod nadzorem osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty;
 • OSOBA W TRAKCIE SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY – osobę, która ukończyła co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie psychoterapia dzieci i młodzieży;
 • SPECJALISTA W DZIEDZINIE PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY LUB OSOBA POSIADAJĄCA DECYZJę ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży,

FORMA ZATRUDNIENIA DO UZGODNIENIA.

CV należy składać na adres mailowy: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl, – informacje można uzyskać w Dziale Kadr i Płac w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15 (pon, wt, czw, pt 7.00-14.15).

SZPITAL ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO KONTAKTU TYLKO Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

Kontakt:

Dział Kadr i Płac tel. 58-52-47-521 lub 522.
email: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl

Sorry, but you do not have permission to view this content.