Wykaz ofert


Konkurs unieważniony


OGŁOSZENIE 
konkursu ofert o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, 80-282 Gdańsk ul. Srebrniki 17 zwany dalej „Szpitalem” zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Świadczenia usług specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej przez lekarza specjalistę psychiatrę
w oddziałach Szpitala oraz w Izbie Przyjęć, w tym w formie dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć

Przyjmujący zamówienie zwany dalej „Oferentem” będzie udzielał w/w świadczeń zdrowotnych w siedzibie Szpitala.

Uprawnionymi do złożenia ofert są podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie.

Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Szpital 
i Oferenta przyjmującego zamówienie, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Planowany okres świadczenia usług specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej: od dnia 01.10.2020 r., przez okres 36 miesięcy.

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na świadczenie specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej.

Przewidywana maksymalna liczba godzin do wypracowania w miesiącu – 180 godzin oraz co najmniej 2 dyżury medyczne.

Warunki wymagane od Przyjmującego zamówienie:
1. Posiadanie dyplomu lekarza;
2. Posiadanie prawa wykonywania zawodu;
3. Posiadanie dyplomu specjalizacji II stopnia w dziedzinie psychiatrii lub tytułu specjalisty psychiatry;
4. Posiadania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;
5. Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem, obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej.
6. Ponadto Przyjmujący zamówienie nie może być:
a) zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza lub przepisów o izbach lekarskich,
b) ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
c) pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z materiałami można pobrać od dnia 
18.08.2020 r. w siedzibie Szpitala, budynek nr 17, I piętro, pokój nr 26 w godz. 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku lub ze strony internetowej: www.wsp-bilikiewicz.pl.

Kryteria oceny ofert
– cena oferowanych świadczeń zaproponowana przez Oferenta, kwalifikacje zawodowe potwierdzone odpowiednimi dokumentami, jakość udzielanych świadczeń wynikająca z doświadczenia zawodowego oraz dostępność.

Złożenie oferty
Oferent może złożyć ofertę w formie elektronicznej, dokumenty wymagające podpisu (formularz oferty, przebieg pracy zawodowej, oświadczenia) winny być odręcznie podpisane i zeskanowane (format pdf, jpg), dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje itp. winny być zeskanowane (format pdf, jpg) i dołączone do oferty na adres: szpital@wsp-bilikiewicz.pl, 
lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres: 
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk 
w sekretariacie Dyrektora Szpitala, budynek nr 17, I piętro, pokój 4 lub przesłać pocztą
nie później niż do dnia 28 sierpnia 2020 r. do godz. 1000.
Na kopercie należy umieścić dopisek: „Konkurs ofert na świadczenie usług specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej – znak sprawy K/Adm 18A/2020”.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl i na tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala.

Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert.

Oferenci, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.

Data umieszczenia na stronie 17.08.2020 r.

Szczegółowe warunki konkursu i załączniki

Unieważnienie konkursu