Wykaz ofert

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje
pracowników do pracy w Poradni psychologiczno-psychoterapeutycznej:

  • specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osoba prowadząca psychoterapię lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;
  • terapeuta środowiskowy lub osoba posiadająca certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, lub osoba w trakcie szkolenia z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży lub osoba z udokumentowanym doświadczeniem pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą, (terapeuta środowiskowy – osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie i ukończyła szkolenie z zakresu terapii środowiskowej określone w zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia ramowym programie szkolenia z zakresu terapii środowiskowej, lub osoba, która posiada wiedzę i umiejętności w zakresie terapii środowiskowej osób z zaburzeniami psychicznymi potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez kierownika podmiotu leczniczego, w którym wykonuje obowiązki na stanowisku terapeuty środowiskowego);


Forma zatrudnienia umowa zlecenie lub kontrakt.
CV należy składać na adres mailowy: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl , – informacje można uzyskać
w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15 (pon, wt, czw, pt 7.00-
14.15).
Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Kontakt:
Dział Kadr i Płac tel. 58-52-47-521 lub 522.
email: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl