Deklaracja dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Data sporządzenia deklaracji: 20.09.2020.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi w dniu: 29.03.2024 z aktualizacją z dnia 22.05.2024

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Asystentką Zarządu, adres poczty elektronicznej: szpital@wsp-bilikiewicz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 58 52 47 505. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zlozenie-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich.

 

Deklaracja dostępności strony internetowej

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza W Gdańsku: www.wsp-bilikiewicz.pl

Data publikacji strony internetowej: 20.05.2024.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.05.2024.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
– brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie;

– strona internetowa zawiera dokumenty PDF;

– cennik został osadzony w tabeli.

Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

– podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),

– możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

– możliwość korzystania ze standardowych skrótów klawiaturowych,

– strona posiada wyszukiwarkę.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku zapewnia obsługę w języku migowym.

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych, systemów FM lub innych urządzeń wspomagających słyszenie.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku.
ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk.

OPIS DOSTĘPNOŚCI SIEDZIBY:

Przy wejściu głównym na teren Szpitala znajduje się tablica informacyjna z naniesioną lokalizacją poszczególnych budynków/pawilonów szpitalnych. Budynki Szpitala są oznakowane. Dodatkowe informacje można uzyskać od pracownika w budynku portierni przy wejściu głównym na teren Szpitala.

 

Budynek administracyjny nr 17

poziom -1:          Poradnia Psychologiczno-Psychoterapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży (wejście C),                         pracownia EEG

parter:                 Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – rejestracja i lekarze                                              psychiatrzy (wejście B),

statystyka, apteka, laboratorium

I piętro:               administracja Szpitala

 

Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych w zakresie:

 • istnieje możliwość zaparkowania samochodu przed budynkiem przez osobę niepełnosprawną
 • wejście do budynku nr B – podjazd dla osób niepełnosprawnych
 • wejście do budynku nr B – winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych
 • brak progów na ciągach komunikacyjnych i wejściach do pomieszczeń
 • szerokość drzwi oraz ciągów komunikacyjnych umożliwia poruszanie się osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich
 • zastosowano oznakowanie ppoż/ewakuacyjne.

 

 

Izba Przyjęć

Izba Przyjęć znajduje się na parterze Pawilonu szpitalnego nr 20.

 

Izba Przyjęć jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych w zakresie:

 • istnieje możliwość dojazdu samochodem do wejścia na Izbę Przyjęć
 • wejście do Izby Przyjęć z poziomu terenu
 • łazienka i wc przystosowane dla osób niepełnosprawnych
 • brak progów na ciągach komunikacyjnych i wejściach do pomieszczeń
 • szerokość drzwi oraz ciągów komunikacyjnych umożliwia poruszanie się osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich
 • zainstalowany dźwiękowy system ostrzegawczy o pożarze, zastosowano oznakowanie ppoż/ewakuacyjne.

 

 

Pawilon szpitalny nr 19

parter:                 Oddział Terapii Uzależnień Alkoholowych (OTUA), Oddział Dzienny

I piętro:               Oddział Ogólnopsychiatryczny 19B

II piętro:              Oddział Psychiatrii Sądowej 19C

III piętro:             Oddział Ogólnopsychiatryczny 19D

Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych w zakresie:

 • istnieje możliwość dojazdu samochodem do wejścia głównego do budynku
 • główne wejście do budynku posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych
 • w budynku znajduje się winda (jazda w obecności pracownika szpitala)
 • na każdym piętrze/oddziale łazienka i wc przystosowane dla osób niepełnosprawnych
 • brak progów na ciągach komunikacyjnych i wejściach do pomieszczeń
 • szerokość drzwi oraz ciągów komunikacyjnych umożliwia poruszanie się osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich
 • na każdym oddziale zainstalowany dźwiękowy system ostrzegawczy o pożarze, zastosowano oznakowanie ppoż/ewakuacyjne.

 

 

Pawilon szpitalny nr 20

parter:                 Izba Przyjęć, Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, Oddział Ogólnopsychiatryczny 20A

I piętro:               Oddział Ogólnopsychiatryczny 20B

II piętro:              Oddział Ogólnopsychiatryczny 20C

III piętro:             Oddział Ogólnopsychiatryczny 20D

 

Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych w zakresie:

 • istnieje możliwość dojazdu samochodem do wejścia głównego do budynku
 • wejście do budynku z poziomu terenu
 • w budynku znajduje się winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych (jazda w obecności pracownika szpitala)
 • na każdym piętrze/oddziale łazienka i wc przystosowane dla osób niepełnosprawnych
 • brak progów na ciągach komunikacyjnych i wejściach do pomieszczeń
 • szerokość drzwi oraz ciągów komunikacyjnych umożliwia poruszanie się osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich
 • na każdym oddziale zainstalowany dźwiękowy system ostrzegawczy o pożarze, zastosowano oznakowanie ppoż/ewakuacyjne.

 

 

Pawilon szpitalny nr 21

parter:                 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9, Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny                 dla Dzieci i Młodzieży

I piętro:               Oddział dla Dzieci 21B

II piętro:              Oddział dla Młodzieży 21A

 

Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych w zakresie:

 • istnieje możliwość dojazdu samochodem do wejścia głównego do budynku
 • wejście do budynku z poziomu terenu
 • w budynku znajduje się winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych
 • na każdym piętrze/oddziale łazienka i wc przystosowane dla osób niepełnosprawnych
 • brak progów na ciągach komunikacyjnych i wejściach do pomieszczeń
 • szerokość drzwi oraz ciągów komunikacyjnych umożliwia poruszanie się osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich
 • zainstalowana sygnalizacja akustyczno-optyczna o pożarze, zastosowano oznakowanie ppoż/ewakuacyjne.

 

 

Poradnie Zdrowia Psychicznego w budynku nr 6A:

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – psycholodzy i psychoterapeuci

 

Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych w zakresie:

 • istnieje możliwość dojazdu samochodem do wejścia głównego do budynku
 • wejście do budynku z poziomu terenu
 • łazienka i wc przystosowane dla osób niepełnosprawnych
 • brak progów na ciągach komunikacyjnych i wejściach do pomieszczeń
 • szerokość drzwi oraz ciągów komunikacyjnych umożliwia poruszanie się osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich
 • zainstalowana sygnalizacja akustyczno-optyczna o pożarze, zastosowano oznakowanie ppoż/ewakuacyjne.

 

Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

 

Dokładamy wszelkich starań, by osoby z niepełnosprawnościami zostały obsłużone z jak największą starannością.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Klauzula informacyjna WSP Gdańsk