Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku.

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI MA ZASTOSOWANIE DO STRONY INTERNETOWEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO IM. PROF. TADEUSZA BILIKIEWICZA W GDAŃSKU – WWW.WSP-BILIKIEWICZ.PL

Data publikacji strony internetowej: 27.07.2020.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.03.2021.

STRONA INTERNETOWA JEST CZĘŚCIOWO ZGODNA Z USTAWĄ O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH Z POWODU NIEZGODNOŚCI LUB WYŁĄCZEŃ WYMIENIONYCH PONIŻEJ:

– mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
– pochodzą z różnych źródeł,
– są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
– opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
– posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
– opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
– Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

Data sporządzenia deklaracji: 20.09.2020.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 26.03.2021

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z rzecznikiem prasowym Szpitala, adres poczty elektronicznej rzecznik@wsp-bilikiewicz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 601 641 147. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku.
ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk.

OPIS DOSTĘPNOŚCI SIEDZIBY:

– Przed szpitalem znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
– W szpitalu przed wejściem głównym znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.
– W szpitalu znajduje się dostępna toaleta.
– Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
– W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.
– W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Dokładamy wszelkich starań by osoby z niepełnosprawnościami zostały obsłużone z jak największą starannością.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Klauzula informacyjna WSP Gdańsk