Statystyka medyczna

Statystyka medyczna

Dział Statystyki i Dokumentacji Medycznej Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku to kilkuosobowy zespół doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów do zadań, którego należą:

 1. Prowadzenie księgi głównej i innych ksiąg związanych z pobytem pacjenta w szpitalu,
 2. Rejestrowanie zapisów pacjentów w systemie elektronicznym (przyjęcia i odmowy),
 3. Terminowe rozliczanie wykonanych usług medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 4. Wystawianie rachunków za udzielone świadczenia w okresie sprawozdawczym,
 5. Przygotowanie sprawozdań dotyczących kolejki oczekujących,
 6. Weryfikacja statusu ubezpieczeniowego pacjentów, podejmowanie działań w celu jego ustalenia,
 7. Przygotowanie, prowadzenie, kompletowanie, archiwizowanie dokumentacji medycznej ze wszystkich komórek organizacyjnych Szpitala,
 8. Wypożyczanie, historii choroby na potrzeby oddziałów Szpitala, organów uprawnionych- stały monitoring zwrotów,
 9. Przyjmowanie wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej oraz wydawanie sporządzonej kserokopii dokumentacji medycznej zarówno pacjentom, jak i organom uprawnionym,
 10. Prowadzenie korespondencji,
 11. Sporządzanie zestawień, analiz i opracowań statystycznych z działalności Szpitala,
 12. Sporządzanie sprawozdań do: Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, GUS, MZ, Departamentu Zdrowia, Działu Księgowości (comiesięczne), i inni,
 13. Monitorowanie komunikatów zwrotnych z wymiany danych z POW NFZ, podejmowanie działań korygujących,
 14. Wystawianie rachunków za udzielone świadczenia w okresie sprawozdawczym,
 15. Stała współpraca z komórkami Szpitala.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem:

/58/ 52-47-585, -605

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej przez osoby prywatne może zostać złożony w formie: pisemnej, e-mail, lub telefonicznie. W przypadku instytucji uprawnionych do otrzymania kopii dokumentacji medycznej wnioskiem jest wówczas pismo skierowane do szpital.

Poniższe punkty objaśniające procedurę udostępnienia oraz koszt zawiera procedura PP4 z dnia 10.05.2019 r. co zostało uregulowane Zarządzeniem nr 14 /2019 Dyrektora WSP

5. Udostępnianie dokumentacji medycznej do wglądu:

5.1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest do wglądu wraz z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym osobom i podmiotom możliwości sporządzania notatek lub zdjęć.

5.2. Dokumentacja medyczna pacjenta przebywającego aktualnie w Szpitalu jest udostępniana do wglądu w oddziale, w którym przebywa – przez osobę kierującą oddziałem lub lekarza prowadzącego, a w wyjątkowych sytuacjach przez lekarza dyżurnego.
Wgląd do dokumentacji odbywa się w obecności upoważnionego pracownika oddziału w warunkach zapewniających dochowanie zasad prywatności.
W oddziałach Szpitala dokumentacja do wglądu jest udostępniana w dni powszednie od 09.00 do 14.00. W wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą kierującą oddziałem, dokumentacja do wglądu może być udostępniona poza godzinami wymienionymi wyżej. Wgląd do dokumentacji odbywa się bez udziału innych pacjentów, z zachowaniem zasad prywatności.

5.3. Dokumentacja medyczna archiwalna udostępniana jest do wglądu w Dziale Statystyki i Dokumentacji Medyczne w dni powszednie, w godz. 8.30-13.
Wgląd do dokumentacji odbywa się w obecności pracownika Działu Statystyki i Dokumentacji Medycznej Szpitala w warunkach zapewniających dochowanie zasad prywatności, po wcześniejszym złożeniu wniosku i ustaleniu terminu.

5.4. Dokumentacja medyczna pacjentów Poradni Zdrowia Psychicznego, udostępniana jest do wglądu w godzinach pracy Poradni w dni powszednie od 09.00 do 14.00.

5.5. Dokumentacja medyczna udostępniana jest bez zbędnej zwłoki, zgodnie z Załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej Procedury. W razie braku możliwości niezwłocznego udostępnienia dokumentacji medycznej z przyczyn niezależnych od szpitala, upoważniony pracownik Działu Statystyki i Dokumentacji Medycznej niezwłocznie informuje na piśmie wnioskodawcę o przyczynie opóźnienia, wskazując jednocześnie termin załatwienia wniosku.

KOSZT

Od 4 maja 2019 roku udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu JEST BEZPŁATNE. Dotyczy to jednak tylko dokumentów udostępnianych pacjentowi PO RAZ PIERWSZY.

Numery kontaktowe: (58) 52-47-605, -506-585.

e-mail: statystyka@wsp-bilikiewicz.pl

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej